روانشناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران)

روانشناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران)

روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران سال سی و نهم بهار 1388 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

تاثیر آموزش راهبردهای شناختی - رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

مقایسه مهارتهای اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش آموزان با نشانگان داون سنین دبستان از نظر معلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

رابطه سازگاری زناشویی و سبک های فرزندپروری والدین با سلامت جسمی و روانی فرزندان(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

ارائه مدل رگرسیونی پیشرفت تحصیلی در درس علوم دانش آموزان دوره راهنمایی ، بر اساس داده ها و نتایج مطالعه تیمز 99(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

مقایسه گروه خون والدین کودکان با نشانگان داون و گروه خون والدین کودکان عادی : چشم اندازی نو در سبب شناسی نشانگان داون(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

بررسی علل اصلی معلولیت ها در کودکان و نوجوانان سنین مدرسه مناطق شهری و روستایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱