روانشناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران)

روانشناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران)

روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران سال سی و نهم تابستان 1388 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی تحلیلی و مقایسه ای مبانی روان شناختی ویژگی های شناختی و روانی - اجتماعی جوانان نابینا و ناشنوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 627 تعداد دانلود : 433
۲.

بررسی ارتباط مولفه های رفتاری مدیران آموزشی با اثربخشی دبیرستانهای شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی عوامل آموزشی ، کالبدی و سازمانی موثر بر شادمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

ارائه مدلی برای اضطراب رایانه ، بر اساس باورهای معرفت شناختی و اهداف پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱