پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

فقه و مبانی حقوق 1386 شماره 10

مقالات

۳.

حوزه فقه سیاسی و مرتبط: قاعده مقابله به مثل و اقدامات تلافی جویانه از منظر فقه شیعه و حقوق بین الملل