فاطمه صادقی

فاطمه صادقی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
۱.

تأثیر تمرینات ادراکی حرکتی بر رشد اجتماعی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر

کلید واژه ها: رشد اجتماعیکودکان کم توان ذهنی آموزش پذیرتمرینات ادراکی حرکتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی رفتار حرکتی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی رفتار حرکتی یادگیری حرکتی
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی رفتار حرکتی آموزش تربیت بدنی
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۱۶۴
ه دف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تمرینات ادراکی حرکتی بر رشد اجتماعی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر بود. بدین منظور، 24 کودک دختر و پسر (گروه تجربی 12 نفر و گروه کنترل 12 نفر) کم توان ذهنی آموزش پذیر شهر اصفهان ( میانگین سنی22/1 ±80/8 سال و ضریب هوشی 92/1±73/66) به صورت هدفمند انتخاب شدند. شرکت کنندگان براساس ضریب هوشی ثبت شده و عملکرد خود در پرسش نامة رشد اجتماعی (پرسش نامة رشد اجتماعی وایلند) هم سان گشته و در گروه های تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه 45 دقیقه ای و درمجموع، 24 جلسه در برنامة تمرینات ادراکی حرکتی شرکت نمود و گروه کنترل به فعالیت های روزمره خود پرداخت. شایان ذکر است که جمع آوری اطلاعات شرکت کنندگان به شکل پیش آزمون و پس آزمون انجام گرفت و به منظور مقایسه دو گروه از روش آماری تحیل کوواریانس استفاده گردید (0.05>P). نتایج نشان می دهد که بین عملکرد دو گروه تجربی و کنترل در رشد اجتماعی کلی تفاوت معنادار ی به لحاظ آماری وجود دارد (P=0.004)؛ بنابراین، می توان گفت تمرینات ادراکی حرکتی می تواند برنامه مناسبی جهت افزایش رشد اجتماعی کودکان کم توان ذهنی باشد.
۲.

روشن فکر بومی یعنی روشن فکر سازشکار (1) و (2)

۳.

در جست و جوی دولتی از آن خود: بحران نمایندگی سیاسی و انتخابات 22 خرداد

۴.

بررسی ابعاد آنتروپومتریکی استاتیکی کارگران 60-20 ساله شش قومیت ایرانی

کلید واژه ها: بانک اطلاعاتیارگونومیآنتروپومتریابعاد بدن کارگرانمدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷۹ تعداد دانلود : ۱۱۹۹
آنتزوپومترى نقش مهمى در مدیریَت صنعتى و بهداشت حرفه اى دارد و نیاز هست که به طور منظَم اطلاعات آنتروپومترى جمع آورى شود. ولی پیش از این مطالعه ی انتروپومترى کارگران ایرانى در قومیت هاى مختلف انجام نشده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی شاخص های آنتروپومتریک کارگران ایرانی در شش قوم؛ و تهیه ی بانک اطلاعاتی حاوی ابعاد آنتروپومتریک این افراد انجام شد. این اطلاعات مى تواند به مدیران، طراحان، مهندسان، و بهداشت عمومى کمک کند. روش بررسی : در این پژوهش ، داده های مربوط به 3716 نفرافراد نمونه ، شامل 2965 مرد و 751 زن مورد بررسی قرار گرفت . جامعه ی مورد مطالعه ، کارگران زن و مرد ایرانی در محدوده سنی 60-20 سال میباشند و محل اجرای این طرح 9 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی می باشد که در برگیرنده ی شش قوم فارس، ترک، کرد، لر، بلوچ و عرب در کشور ایران هستند، 36 بعد از ابعاد بدن به اضافه وزن کارگرانی که به طور تصادفی انتخاب شدند به روش استاتیک اندازه گیری شد. بعلاوه ، پرسشنامه ای حاوی سئوالاتی در مورد مشخصات دموگرافیک نمونه های مورد مطالعه جمع آوری گردید. جهت اندازه گیری ابعاد بدن از صفحات مدرج 1*2 متری عمود برهم ، کولیس با اندازه های بزرگ و کوچک ،کالیپر ، متر نواری و قابل ارتجاع و ترازو برای سنجش وزن استفاده شد. کلیَه ی اندازه گیری ها در وضعیت استاندارد نشسته و ایستاده انجام شده اند. یافته ها: نتایج این بررسی حاکی ست که میانگین قد در کارگران مرد ایرانی 172 سانتی متر و در کارگران زن ایرانی 158 سانتی متر می باشد. همچنین در این تحقیق میانگین وزن در مردان 74 و در زنان 58 کیلوگرم به دست آمد. از نظر آمارى تفاوت معنادارى بین قد و وزن کارگران مرد و زن ایرانى مشاهده شد ( P < 0.0001 ) .قابل توجه این که در بسیارى از ابعاد صدک پنجم مردان(مرد ریز نقش (تقریباً برابر با صدک پنجاهم زنان (زن میانه) است. نتیجه گیری: وجود اختلافات در بین ابعاد بدن انسان ها به ویژه در زنان و مردان انتخاب روشی را جهت طراحی محصولات و تجهیزات ضروری می سازد. "
۶.

مقالات ویژه: دولت ایران و مهاجرین افغان: تغییر سیاست و تحول هویت

۷.

بازگشت به مشارکت سنتی: تحلیل سومین دوره انتخابات شوراها

۱۱.

قدرت و جنسیت در اخلاق و فقه زرتشتی دوره ساسانی

کلید واژه ها: قدرتجنسیتزناناخلاقفقه زرتشتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۶ تعداد دانلود : ۹۹۷
هدف از مقاله حاضر بررسی رابطه میان قدرت و جنسیت در اخلاقیات منبعث از تفکر مزدایی در ایران پیش از اسلام است. بدین منظور سعی شده تا ضمن اشاره به آرایی درباره رابطه میان قدرت و جنسیت در بعد نظری، این مقولات در قالب آرا و توصیه های اخلاقی و فقهی در ایران پیش از اسلام به ویژه در آرای فقهی و اخلاقی زرتشتی و در قالب مفاهیمی چون مفهوم «اشه» و «خویشکاری» و مسایلی چون طهارت، آداب جنسی، مسایل و احکام مربوط به زن در دوره دشتان (حیض) و احکام مربوط به نحوه رفتار با بیگانگان مورد بررسی قرار گیرد. مطابق این بررسی روشن می شود که مناسبات قدرت در روابط میان زن و مرد در اخلاقیات از مشروعیت برخوردار بوده است. این مناسبات از شکل و قالبی انضباطی برخوردارند که ضمن تجویز آداب ویژه در نحوه برخورد با جسم و جنسیت به درونی کردن و نهادینه شدن کارکردهای انظباطی می انجامند که برآیند آنها فرودستی جنس مونث و تثبیت و تداوم نظام پدر سالار در خانواده و مناسبات اجتماعی بوده است.
۱۴.

مقالات: سیاست برقع؛ زنان افغان پیش و پس از طالبان

۱۵.

گفت و گوی تمدن ها و مساله جنسیت

نویسنده:

کلید واژه ها: تقابلامر نشانه ایامر نمادین،چند آواییمیل متکثرزنانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۳ تعداد دانلود : ۴۹۷
این مقاله کوششی است برای تبیین برخی از جنبه های تعاملات تمدنی شامل ایده گفت و گوی تمدن ها از منظر دیدگاههای جنسیت، به ویژه دیدگاه ژولیا کریستوا، فمینیست بلغاری الاصل فرانسوی.پرسش های بنیادینی که مقاله حاضر در صدد پاسخ دادن به آنهاست، عبارتند از: چنانچه به تعبیر کریستوا سامان نمادین جوامع مدرن را از یکسو و آنارشی نشانه ـ ای سایر جوامع را از سوی دیگر در نظر بگیریم، آیا امکان برقراری یک گفت و گوی تفاهم آمیز میان آنها وجود دارد یا خیر؟ آیا این گفت و گو صرفا نوعی گفت و گوی جدلی خواهد بود که به تعبیر لیوتار در «چنبر تعارض ها» و منازعات قدرت خواهد افتاد؟ نهایتاً آنکه تحت کدام شرایط، امکان چنین گفت و گوی تفاهم آمیزی وجود خواهد داشت؛ گفت و گویی که در آن تحول و تقلیل یک فرهنگ به دیگری (در اینجا تقلیل امر نشانه ای به امر نمادین) صورت نگیرد؟

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان