نیره شاه محمدی

نیره شاه محمدی

مدرک تحصیلی: استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
۱.

بررسی میزان انطباق قالب های رسانه ای و جنبه های هنری مجله رشد نوجوان با نیازهای و علایق رسانه ای دانش آموزان

نویسنده:

کلید واژه ها: محتوا جنبه های رسانه ای هنری و تصویری انطباق محتوا نیازهای دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 215 تعداد دانلود : 510
زمینه و هدف: امروزه سنجش نیازهای دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی یکی از چالش برانگیزترین مسائل محیط های آموزشی و پرورشی رسمی هر کشوری می باشد. در این میان،توجه به نیازهای دانش آموزان دوره متوسطه از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا دانش آموزان هم ازنظر روانی، هم ازنظر تحصیلی در دوره انتقال هستند؛ لذا هدف این پژوهش بررسی میزان انطباق قالب های رسانه ای و جنبه های هنری مجله رشد نوجوان با نیازها و علایق رسانه ای دانش آموزان دوره اول متوسطه بود. روش پژوهش: مطالعه حاضر از منظر هدف کاربردی و از جنبه شیوه گردآوری اطلاعات ترکیبی از نوع اکتشافی است. جمعیت نمونه موردپژوهش در بخش کیفی شامل 9 شماره از مجلات رشد نوجوان طی سه سال 97 ، 98 و 99 و در بخش کمی نمونه ای 708 نفری از دانش آموزان دوره اول متوسطه بوده است. ابزارهای پژوهش فرم های وارسی محتوا و پرسشنامه نیمه ساختاریافته بودند. پایایی فرم های وارسی 8/0 و پایایی پرسشنامه 7/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در بخش کیفی از کدگذاری متن ها با رویکردی استقرایی و برای بخش کمی از آمار توصیفی و آزمون خی دو تک نمونه ای و آزمون فرید من استفاده شد. یافته ها: به طورکلی نتایج نشان می دهد در مورد قالب های رسانه ای، مجله در قالب های مقاله، سرگرمی، طنز و کمیک استریپ و تیترها کاملاً منطبق با نیازهای دانش آموزان عمل کرده است، در قالب های گزارش و یادداشت انطباق نسبی مناسب وجود دارد؛ اما در قالب مصاحبه عملکرد مجله ضعیف و دور از انتظار دانش آموزان است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که از جنبه های هنری و زیبایی شناختی مجله در سه شاخص اندازه حروف، تصویری شدن مجله و رنگی بودن عکس ها با نیازها و علائق دانش آموزان انطباق کامل ندارد و در شاخص اندازه عکس ها انطباق با نیازهای دانش آموزان متوسط است.
۲.

بررسی تأثیر بازی مبتنی بر محیط یادگیری سازنده گرا بر یادگیری همیارانه و رشد اجتماعی کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: بازی محیط یادگیری سازنده گرا رشد اجتماعی یادگیری همیارانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 977 تعداد دانلود : 195
هدف: این مطالعه به بررسی تعیین تأثیر بازی مبتنی بر محیط یادگیری سازنده گرا بر یادگیری همیارانه و رشد اجتماعی کودکان پرداخته است. روش پژوهش:   این پژوهش نیمه آزمایشی با بهره گیری از طرح دو گروهی با گروه گواه و پیش آزمون و پس آزمون و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کودکان تحصیل در  پایه ششم ابتدایی منطقه 2 شهر قزوین در سال تحصیلی 99- ۱۳۹۸ به تعداد 20450 نفر بودند، که از این تعداد 30 نفر به صورت هدفمند انتخاب و به دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه به صورت تصادفی تقسیم شدند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه یادگیری همیارانه جانسون و همکاران (1999) و رشد اجتماعی الیوت (1990) استفاده شد. برای گروه آزمایش به روش بازی مبتنی بر محیط یادگیری سازنده گرا" اجرا شد و گروه گواه در حالت انتظار قرار داشت. داده ها با استفاده از واریانس اندازه های مکرر تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بازی مبتنی بر محیط یادگیری سازنده گرا بر یادگیری همیارانه (20/32=F، 001/0=p) و بر رشد اجتماعی کودک (49/4=F، 001/0=P) در مرحله پس آزمون موثر است و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار گزارش شد (05/0= P). نتیجه گیری: نقش بازی آموزشی گروهی در روند رشد جسمانی و روحی- روانی کودکان انکارناپذیر است؛ آموزش لذت بخش، رویکردی است که در آن کودکان بازی می کنند و یادگیری با فعالیت های لذت بخش صورت می گیرد. این پژوهش نیز نشان داد که آموزش به سبک مبتنی بر محیط یادگیری سازنده گرا می تواند با روندی خوشایند و لذت بخش یادگیری همیارانه و رشد اجتماعی کودکان را افزایش دهد.
۳.

Dimensions and Dynamics Components of Primary Schools by Research Synthesis Method(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Dynamics Primary Schools

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 56 تعداد دانلود : 740
لزوم تدوین و اجرای برنامه های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و درگیر شدن در روند مستمر پدیده تغییر و پویایی. وجود مدارس پویا است. امکان کشف فرصت های جدید و نیاز پویایی، تغییر و توسعه برای تداوم حیات ملی کشور وجود دارد. مقاله حاضر با هدف ارائه مدل مدرسه پویا برای مدارس ابتدایی تدوین شده است. تحقیق کیفی و روش آن تحقیق ترکیبی با تحلیل کیفی کیفی است. در تحقیق ترکیبی، تحقیقات به طور مداوم به طور سیستماتیک انتخاب می شوند، تجزیه و تحلیل و تحلیل و طبقه بندی و تحلیل بخش کیفی، از مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران حوزه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی استفاده می شود. شناسایی مؤلفه ها و توسعه مدل مدرسه پویا است. جامعه مورد مطالعه پژوهشگران خارجی (2000 تا 2020) و داخلی (2000 تا 1399) بودند. در مجموع 62 مورد نظر موضوعی، کلیدواژه های مشابه و ارتباطی با ارتباط و مؤلفه های پویایی دوره ابتدایی به عنوان نمونه و به صورت هدف انتخاب و تحلیل و تحلیل قرار گرفت. تحلیل ها ابتدا کدگذاری و طبقه بندی شدند و سپس بدنه اصلی در قالب 25 مؤلفه و 52 شاخص مربوط به 5 بعد از تحول و تحول، دانش محوری، مشارکت محوری، پژوهشی و اندیشه محوری شناسایی شد. محرک
۴.

ارائه الگوی یادگیری مشارکتی مبتنی بر رایانش ابری در آموزش عالی: مطالعه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش عالی نظریه داده بنیاد رایانش ابری یادگیری مشارکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 348 تعداد دانلود : 238
یادگیری مشارکتی مبتنی بر رایانش ابری گسترش یادگیری مشارکتی پشتیبانی شده توسط رایانه است. نوعی تکنیک اصولی است که می تواند محیط ابری را برای یادگیری مشارکتی و پشتیبانی از آموزش ازطریق رایانش ابری ایجاد کند. این پژوهش با هدف طراحی الگوی به کارگیری یادگیری مشارکتی مبتنی بر رایانش ابری در آموزش عالی انجام شده است. روش پژوهش در چهارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام گرفت. شرکت کنندگان پژوهشْ اعضای هیئت علمی و استادان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در سال 99- 1398 بودند که با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند و با مصاحبه نیمه ساختاریافته با 18 نفر، اشباع نظری در داده ها حاصل شد. تجزیه وتحلیل داده ها براساس رهیافت نظام مند نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. نتایج پژوهش گویای آن است که 310 گزاره مفهومی اولیه با 9 مقوله اصلی و 21 مقوله فرعی درقالب ابعاد شش گانه مدل پارادایمی شامل موجبات علّی (2 مقوله)، پدیده اصلی (یادگیری مشارکتی مبتنی بر رایانش ابری)، راهبرد (2 مقوله)، شرایط زمینه ای (2 مقوله)، شرایط محیطی (1 مقوله) و پیامد (2 مقوله) شناسایی شد که درقالب مدل پارادایمی شامل یادگیری مشارکتی مبتنی بر رایانش ابری به عنوان پدیده محوری و شرایط علّی (عوامل تعاملی و عوامل انسانی)، شرایط زمینه ای (شرایط درونی و شرایط بیرونی)، عوامل مداخله گر (مشکلات یادگیری مشارکتی در محیط ابر)، راهبردها (راهبردهای آموزشی و راهبردهای حمایتی) و پیامدها (پیامدهای آموزشی و پیامدهای عاطفی) سازمان یافت.
۵.

طراحی و اعتبارسنجی الگوی آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در صنعت خودروسازی (مورد مطالعه: گروه خودرو سازی سایپا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش راهبردی توسعه منابع انسانی گروه خودرو سازی سایپا نظریه داده بنیاد روش آمیخته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 65 تعداد دانلود : 768
پژوﻫش حاضر با ﻫدف طراحی الگوی آموزش راهبردی و تبیین نقش آن در توسعه منابع انسانی انجام شده است. این پژوﻫش از نوع تحقیقات کاربردی می باشد که از روش آمیخته از نوع اکتشافی به عنوان روش پژوﻫش استفاده کرده است. جامعه آماری در بخش کیفی27 نفر و کمی 400 نفر از متخصصان حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی و استراتژی گروه خودروسازی سایپا به عنوان مشارکت کننده استفاده شده است.از روش نمونه گیری هدفمند در بخش کیفی و تصادفی طبقه ای در بخش کمی استفاده شده است . ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی شامل پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تج زیه و تحلیل داده ﻫا در بخش کیفی از نرم افزار excel و کمی از نرم افزار AMOS و 19SPSS استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل داده ﻫا در بخش کیفی شامل روش داده بنیاد (کدگذاری باز، محوری و انتخابی)در بخش کمی از روش تحلیل مسیر، ﻫمبستگی پیرسون و تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج این پژوﻫش در بخش کیفی منجر به شکل گیری الگوی آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در گروه خودرو سازی سایپا شد و در بخش کمی تاثیر الگوی آموزش راهبردی در تبین توسعه منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن حاکی از تأثیر مثبت الگوی آموزش راهبردی بر توسعه منابع انسانی بود. یافته ﻫای این پژوﻫش می تواند دﻻلت ﻫای کاربردی و عملیاتی در راستای توسعه منابع انسانی در گروه خودرو سازی سایپا ارائه دﻫد.
۶.

طراحی واعتباریابی بکارگیری ابزارهای رایانش ابری با رویکرد یادگیری مشارکتی درآموزش عالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابزارهای رایانش ابری آموزش عالی رویکرد یادگیری مشارکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 452 تعداد دانلود : 539
هدف این پژوهش ارائه الگوی بکارگیری ابزارهای رایانش ابری با رویکرد یادگیری مشارکتی و اعتبارسنجی آن است.  پژوهش حاضر آمیخته از نوع اکتشافی (کیفی – کمی) است. روش پژوهش در مرحله کیفی، تحلیل محتوا است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی با استفاده از نمونه گیری هدفمند(گلوله برفی) 20 نفر از خبرگان مهندسی کامپیوتر و برنامه ریزی درسی مطلع از فناوری آموزش انتخاب شدند و گردآوری اطلاعات تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت.  جامعه آماری در بخش کمی کلیه اعضای هیات علمی مهندسی کامپیوتر و برنامه ریزی درسی مطلع از فناوری آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در سال 98 بود. روش نمونه گیری در بخش کمی طبق جدول مورگان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام پذیرفت. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی، تحلیل محتوای مصاحبه ها با استفاده از روش کدگذاری( کد باز، محوری و انتخابی) و تحلیل اکتشافی - تأییدی با استفاده از نرم افزارSPSS صورت گرفته است.نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که همبستگی های موجود در بین داده ها برای تحلیل عاملی مناسب می باشند و از انسجام لازم و کافی برای تبیین عوامل و مولفه های بکارگیری ابزارهای رایانش ابری با رویکرد یادگیری مشارکتی درآموزش عالی و زیرمقیاس های آن برخوردار می باشند.
۷.

نقش مجلات رشد در ارتقای مهارت های برنامه ریزی و مطالعه درسی در بین دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: برنامه ریزی و زمانبندی مطالعه مهارت های عمومی مطالعه مهارت های مطالعه درسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 10 تعداد دانلود : 714
هدف: هدف این مطالعه بررسی نقش مجله های رشد دانش آموزی بر ارتقای مهارت های برنامه ریزی و مطالعه درسی در بین دانش آموزان بود. روش: این مطالعه از نوع پس رویدادی بود. جامعه آماری دانش آموزان دوره دوم ابتدایی و دوره اول و دوم متوسطه استان های تهران و البرز در سال تحصیل 97-96 به تعداد 683989 نفر بودند. با استفاده از فرمول کوکران 1890 نفر حجم نمونه تعیین و با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه ای تلفیقی از دو پرسشنامه مهارت برنامه ریزی و مطالعه دکتر سیف و و مجله های رشد سؤال استفاده شد .روایی صوری پرسشنامه با نظر 10 نفر از افراد متخصص بررسی و تعیین شد. پایایی پرسشنامه با آلفای کرانباخ 7/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از درصد فراوانی ، میانگین و انحراف معیار ، آزمون t تک متغیره، خی دو و تحلیل واریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها: نتایج حاصل از اجرای آزمون تحلیل واریانس دوراهه (تعامل جنسیت و دوره تحصیلی) نشان داد که بین میزان تاثیر مطالعه مجله های رشد بر مهارت های عمومی مطالعه، در بین دانش آموزان دختر و پسر و در دوره های تحصیلی تفاوت معنی داری وجود داشت .به عبارت دیگر میزان تاثیر این مجله ها بر مهارت های عمومی مطالعه در دختران بیشتر از پسران است (907/3= f ، 048/0P< ، 02/0=θ ). نتیجه گیری: نتایج نشان داد مطالعه مجله های رشد مهارت های برنامه ریزی و مطالعه درسی شامل : برنامه ریزی و زمانبندی مطالعه درسی و ایجاد آمادگی برای امتحان در دانش آموزان را ارتقاء داده است. میزان این تاثیر در بین دانش آموزان دختربیشتر از دانش آموزان پسر بوده است.
۸.

Analyze the Appropriateness of the Content of the Educational Network - Information Growth with the Needs and Educational Interests of Users(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Network content educational-information network growth network educational needs and interests

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 679 تعداد دانلود : 445
Purpose: The purpose of this study was to investigate the appropriateness of the content of the educational network - growth information with the educational needs and interests of its users. Methodology: The present study was applied in terms of purpose and descriptive in terms of implementation method. The research community of students and teachers of the second-high school of Nazarabad city were in the academic year of 2018-19. The sample size was calculated according to the Cochran's formula of 345 students and 105 teachers, who were selected by multi-stage cluster sampling. The research instrument of the researcher-made questionnaire had two forms of student (41 items) and teacher (34 items). Their formal and content validity was confirmed by 10 experts and its reliability by Cronbach's alpha method for both student and teacher forms were 0.98. Was obtained. At the descriptive level, data analysis of central orientation and scattering indicators including mean, standard deviation, frequency and frequency percentage were used, and at the inferential level, t-test was used to test statistical hypotheses. Findings: The findings of the present study showed that the average content of the educational network - growth information in terms of needs and interests of students and teachers and their five dimensions in both groups including knowledge needs, skill needs, attitude needs, interests and thinking ability and problem solving below It was moderate (P <0.05). Conclusion: Due to the incompatibility of the content of the educational network - growth information with the educational needs and interests of students and teachers, it is necessary to design and prepare appropriate content after proper and comprehensive educational needs assessment.
۹.

بررسی اثربخشی آموزش فلسفه به کودکان بر تفکرانتقادی دانش آموزان پایه ششم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: فلسفه برای کودکان تفکر انتقادی خلاقیت تعهد بالندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 915 تعداد دانلود : 109
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش فلسفه به کودکان بر تفکرانتقادی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرری است. این پژوهش از نوع کاربردی و تجربی و به روش نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه کنترل صورت گرفت. از میان جامعه آماری دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرری، 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. آن ها در دو گروه 30 نفری کنترل و آزمایش به صورت تصادفی گمارده شدند. آموزش برای گروه آزمایش طی 10 جلسه یک ساعته انجام شد اما گروه کنترل بدون دریافت آموزش به فعالیت معمول خود ادامه دادند. آموزش با استفاده از برنامه آموزش فلسفه برای کودکان لیپمن صورت گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه تفکرانتقادی ریکتس بود که پایایی آن پس از اجرای اولیه بر 30 دانش آموز با استفاده از آلفای کرونباخ 82/0 به دست آمد. داده های حاصل از پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل گردید. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که آموزش فلسفه برای کودکان بر تفکرانتقادی و مؤلفه های آن (خلاقیت، تعهد، بالندگی) تأثیر معناداری داشته است و موجب افزایش آن در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرری شده است.
۱۰.

ارزیابی مجله رشد دانش آموز از نگاه کارشناسان ،معلمان و دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دانش آموزان پایه ششم مجله رشد دانش آموز کتاب درسی موضوعات درسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 198 تعداد دانلود : 629
هدف پژوهش، ارزیابی مجله رشد دانش آموز از نگاه کارشناسان، معلمان و دانش آموزان بود . این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری آن، شامل سه گروه کارشناسان آموزشی و مجلات رشد ، معلمان و دانش آموزان پایه ششم ابتدایی بود . از جامعه مورد نظر، 25 کارشناس، 38 معلم و 880 دانش آموز پایه ششم، با استفاد ه از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصاد فی چند مرحله ای از 6 استان اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خوزستان، مازن دران و تهران انتخاب شد ند . برای گرداوری داد ه ها، سه فرم مصاحبه نیمه ساختاریافته برای دانش آموزان، معلمان و کارشناسان طراحی شد . پایایی ابزار سنجش، با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب توافق کاپای کوهن 7/0 به د ست آمد . برای تحلیل اطلاعات به د ست آمد ه از آزمون t تک متغیری و آزمون Z استفاد ه شد . نتایج نشان داد 70 درصد دانش آموزان مورد بررسی معتقد بود ند که مطالب مجله<br /> رشد دانش آموز، بر میزان اطلاعات و یاد گیریشان تأثیر داشته است. از میان کارشناسان آموزشی 21/84 درصد بیان کرد ند که محتوای مجله به نحوی انگیزه یاد گیری و مطالعه را در دانش آموزان تقویت می کند . د وسوم کارشناسان مجله رشد دانش آموز را از جهت تناسب با نیازهای دانش آموزان پایه ششم و تأمین نیازهای علمی، مهارت های زند گی و ایجادانگیزه یاد گیری مناسب می دانند . دانش آموزان، معلمان و کارشناسان محتوای مجله را متناسب با نیازهای دانش آموزان و در جهت تأمین نیازهای آنها می دانند
۱۱.

سنتزپژوهی مولفه های تاثیرگذار بر پذیرش رایانش ابری در آموزش عالی : ارائه یک الگو(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات رایانش ابری پذیرش رایانش ابری آموزش عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 399 تعداد دانلود : 831
پژوهش حاضر به مطالعه مولفه های تاثیرگذار بر پذیرش رایانش ابری در آموزش عالی به منظور ارائه ی الگوی مناسب پرداخته است. روش بررسی این پژوهش ، کیفی و از نوع سنتز پژوهی است که با بهره گیری از روش تحلیل محتوا به کمک فرا ترکیب انجام شده است. جامعه آماری پژوهش تمامی مطالعات انجام شده از سالهای 2008 تا 2018 در حوزه رایانش ابری در آموزش عالی در داخل و خارج از ایران بوده است. از مجموع 5 جلد کتاب و 75 مقاله ای که از پایگاه های معتبر داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفت، متناسب با ارتباط موضوعی داده ها، تعداد 38 مطالعه به صورت هدفمند انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از فیش مطالعاتی استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از روش کدگذاری مخصوص مطالعات کیفی استفاده گردید برای این کار ابتدا، 15 مولفه پرتکرار شناسایی و در نهایت 74 مفهوم به عنوان مولفه های اصلی استخراج شدند. در مرحله بعد، کدگذاری و طبقه بندی اطلاعات بدست آمده از پژوهش های انجام شده، پایه های نظری حوزه رایانش ابری، مقولات و مضامین اصلی استخراج شدند. نتایج حاصل از تحلیل محتوای استقرایی و ترکیبی مقولات و منجر به استخراج یک چهارچوب مفهومی در حوزه پذیرش رایانش ابری در آموزش عالی حول 4 بعد، فناوری، محیطی، فردی و سازمانی است.
۱۲.

توانمندی آینده پژوهی مبتنی بر مدیریت زمان و فرآیند آموزش ضمن خدمت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندی آینده پژوهی مدیریت زمان آموزش ضمن خدمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 138 تعداد دانلود : 408
از وظایف دانشگاه های ارتش توانمندسازی کارکنان جهت مقابله با تهدیدات نوظهور آینده است. توسعه آینده پژوهی در فرماندهان و کارکنان ارتش می تواند از طریق مدیریت زمان در آموزش ضمن خدمت کارکنان بهبود یابد. با آینده پژوهی، از دل تغییرات امروز، واقعیات فردا متولد می شوند. توانمندی آینده پژوهی مبتنی بر مدیریت زمان از عوامل انگیزشی در آموزش ضمن خدمت کارکنان می باشد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه توانمندی آینده پژوهی مبتنی بر مدیریت زمان با آموزش ضمن خدمت پرداخته است. نوع پژوهش کاربردی با روش توصیفی–همبستگی و جامعه آماری، کارکنانی از ارتش که در ارتباط با آموزش کارکنان مسئولیت داشته و مشغول فعالیت می باشند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ترکیبی با ضریب پایایی 77/0 و روش تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که توانمندی آینده پژوهی مبتنی بر مدیریت زمان در مؤلفه درک مفهومی، 32/3، توانایی محاسباتی، 53/3، روحیه آینده نگری 44/3 و روش شناسی 49/3 می باشد، همچنین میزان آینده نگری مبتنی بر مدیریت زمان کارکنان 93/3 است که بالاتر از متوسط می باشند. ضریب همبستگی، آموزش ضمن خدمت و درک مفهومی، توانایی محاسباتی، روحیه آینده نگری و روش شناسی معنی دار می باشد. نظر به نقش کارکنان در توان رزمی ارتش و مطابق با نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان با تقویت توانمندی آینده پژوهی مبتنی بر مدیریت زمان در آموزش ضمن خدمت کارکنان ارتش موجبات بهره روی و اثربخشی و تحقق اهداف آموزشی ارتش را فراهم و در جهت بهبود و ارتقاء آمادگی رزمی، توان رزمی و قدرت دفاعی و بازدارندگی ارتش تلاش نمود.
۱۳.

طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت دانش کارکنان دانشگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی مدیریت دانش اهداف دانش شناسایی دانش کسب دانش توسعه دانش تدوین و پردازش دانش ذخیره و نگهداری دانش اشتراک و تسهیم دانش کاربرد دانش ارزیابی دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 619 تعداد دانلود : 408
دراین پژوهش به طراحی و اعتبار الگوی مدیریت دانش برای کارکنان دانشگاه ها پرداخته شده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر داده کیفی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه از نوع داده بنیاد است و از طریق مصاحبه و در نهایت با استفاده از نظریه تفسیری یک الگوی بومی نهایی شده است. جامعه آماری مورد نظر پژوهش حاضر متشکل از خبرگان دانشگاهی می باشد.  که به کمک نمونه گیری سرشماری گلوله برفی هدفمند تعداد 30 نفر خبره حوزه علوم تربیتی انتخاب شدند. ابزار سنجش پژوهش حاضر به کمک یک فرم نیمه سازمان یافته مصاحبه که در آن الگو، ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگوی مدیریت دانش تنظیم شده بود. برای این کار ابتدا الگوها، یافته ها، مطالعات، تئوری ها بررسی گردید.  سپس توسط کد گذاری باز شاخص ها احصا شدند و بعد از مقوله بندی کد گذاری محوری فرم نهایی مصاحبه برا ی 30 نفر از خبرگان حوزه ارسال شده تا کد گذاری انتخابی انجام شود و از طریق فن دلفی  و مصاحبه عمیق اشباع نظری به دست آمد. اعتبار و روایی فرم مصاحبه سازمان یافته به مدد فن دلفی به دست آمد. روش تجزیه و تحلیل داده ها کیفی است و یافته های پژوهش حاضر بیانگر آنست که الگوی بهینه الگوی مدیریت دانش برای کارکنان دانشگاه ها مرکب از 111 گویه است که می تواند مددیار کارکنان دانشگاه ها باشد. الگوی مذکور مرکب از 4 بعد است که به ترتیب اولویت شامل بعد تولید دانش، بعد سازماندهی دانش، بعد بکارگیری دانش و بعد بازتولید دانش می باشد. مولفه های سازنده الگوی مذکور شامل اهداف دانش، شناسایی دانش، کسب دانش، توسعه دانش،  تدوین و پردازش دانش، ذخیره و نگهداری دانش، اشتراک و تسهیم دانش، کاربرد دانش، ارزیابی دانش و تولید و خلق دانش جدید می باشد.
۱۴.

تحلیل محتوای کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم از منظر مهارت های سواد اطلاعاتی مدل حل مسأله ی شش مهارت بزرگ

نویسنده:

کلید واژه ها: تحلیل محتوا کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم مهارت های سواد اطلاعاتی مدل حل مسأله ی شش مهارت بزرگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 611 تعداد دانلود : 225
این پژوهش به ارزشیابی کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم از منظر مهارت های سواد اطلاعاتی مدل حل مسأله-ی شش مهارت بزرگ پرداخته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، با توجه به نظرسنجی از معلمان پیمایشی و با توجه به تحلیل محتوا توصیفی بوده است. جامعه آماری محتوای کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم سال تحصیلی 97-96 و 332 نفر معلمان درس تفکر و سواد رسانه ای ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر کرج بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها فرمهای بررسی و پرسش نامه محقق ساخته بودند که روایی محتوایی آن ها توسط ده نفر از متخصصان موضوعی تأیید شد. پایایی فرم بررسی با استفاده از فرمول ویلیام اسکات 6/96 و پرسش نامه از طریق آلفای کرونباخ 78/0 برآورد شد. برای تحلیل داده ها، از درصد فراوانی، میانگین ، برای بررسی توزیع نرمال داده ها آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. یافته های پژوهش تحلیل محتوای کتاب نشان داد،: مهارت استفاده از اطلاعات دارای کمترین و مهارت ارزیابی دارای بیشترین امتیاز می باشد و به مهارت های توصیف مسأله تعریف کار و وظیفه؛ راهبردهای جستجوی اطلاعات؛ مکان یابی و دسترسی به اطلاعات اصلاً نپرداخته است. از دیدگاه معلمان به مهارت توصیف مسأله، تعریف کار و وظیفه کمترین و به مهارت ارزیابی به بیشترین میزان توجه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان