مطالب مرتبط با کلید واژه

بازده غیر عادی انباشته


۱.

ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد سرمایه گذاری معکوس پرتفوی برنده پرتفوی بازنده واکنش بیش از اندازه بازده غیر عادی انباشته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۶
موضوع این تحقیق، ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز از گزارش های روزانه، هفتگی و ماهانه بورس اوراق بهادار جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل نتایج از طریق آزمون آماری t استیودنت صورت گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران وجود داشته است
۲.

بررسی رابطه کیفیت سود با واکنش بازار به افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده‌های نقدی سهامداران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت سود بازده غیر عادی انباشته عدم تقارن اطلاعاتی افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده های نقدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۷
هدف اصلی این پژوهش ، بررسی و تبین رابطه بین کیفیت سود و بازده غیرعادی انباشته حول خبر صدور سهام جدید شرکت هایی که از محل مطالبات و آورده های نقدی افزایش سرمایه داده اند، می باشد. در این مطالعه، کیفیت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (1991) و بازده غیرعادی- انباشته با استفاده از مدل بازار اندازه گیری شد. هم چنین برای آزمون ارتباط بین کیفیت سود و بازده غیرعادی انباشته، از تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون بهره گرفته شد. نتایج حاصل از هر دو آزمون تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون نشان داد که رابطه معناداری بین کیفیت سود و واکنش بازار به خبر صدور سهام جدید وجود ندارد.
۳.

ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: پرتفوی برنده پرتفوی بازنده واکنش بیش از اندازه بازده غیر عادی انباشته استراتژی سرمایه گذاری معکوس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۷ تعداد دانلود : ۶۵۵
یکی از مفروضات بازار کارای سرمایه این است که سرمایه گذاران بطور منطقی نسبت به اطلاعات جدید واکنش نشان می دهند . ولی شواهد بسیار زیادی وجود دارد که سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات جدید «واکنش بیش از اندازه» نشان می دهند . آنها تمایل دارند ؛ ارزش بیشتری به اطلاعات جدید بدهند . آنها قیمت سهام شرکتهایی که در دوره ای از زمان موفق بوده اند ؛ را بالاتر از قیمت واقعی و قیمت سهام ناموفق را پایین تر از قیمت واقعی اش برآورد نمایند . ...
۴.

بررسی بیش واکنشی سهامداران و مقایسه آن در شرکت های کوچک و بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۹۲
بیش واکنشی یکی از ناهنجاری های قابل مشاهده در بازار می باشد که پیامدهای مخربی من جمله عدم کارایی بازار را به دنبال دارد. در این تحقیق به بررسی وجود بیش واکنشی سهامداران و مقایسه آن در شرکت های کوچک و بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی عملکرد استراتژی سرمایه گذاری معکوس در شرکت های کوچک و بزرگ به منظور کسب بازده غیرعادی پرداخته شده است. دوره زمانی موردمطالعه از سال 1382 تا 1396 می باشد. برای بررسی پدیده بیش واکنشی، از روش اثر بازنده- برنده دی بونت و تالر استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بیش واکنشی در میان سهامداران بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد و همچنین بیش واکنشی در میان سهامداران شرکت های بزرگ مشاهده شده است و در شرکت های کوچک بیش واکنشی در میان سهامداران مشاهده نشده است. درنهایت با توجه به وجود بیش واکنشی در بازار، سرمایه گذاران می توانند با به کارگیری استراتژی سرمایه گذاری معکوس به بازده اضافی دست یابند.