آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل داخلی و خارجی موثر بر توسعه فناوری رایانه کوانتومی در ارتش جمهوری اسلامی ایران است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی - تحلیلی، است. جامعه آماری این تحقیق تعداد ۳۰ نفر از اساتید هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه های افسری ارتش، مدیران و کارشناسان سازمان علوم و تحقیقات ارتش که در زمینه فناوری رایانه کوانتومی در حال فعالیت می باشند. به علت محدود بودن تعداد افراد جامعه نمونه، استفاده شده کل جامعه می باشد. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون فریدمن تجزیه وتحلیل شد. یافته ها پس از تجزیه وتحلیل آنها در ماتریس سوات مشخص شد که جایگاه راهبردی فناوری رایانه کوانتومی در منطقه محافظه کارانه قرار دارد. باتوجه به نتایج تحقیق می توان این گونه نتیجه گیری کرد که از مهم ترین اولویت های راهبردی لازم برای توسعه فناوری رایانه کوانتومی در ارتش عبارت اند از: نقاط ضعف عدم تناسب بودجه و مأموریت محوله در ارتش، در نقاط قوت تمرکز بر رشته های با کاربرد نظامی در ارتش، در فرصت ها در امکان بهره برداری از امکانات مراکز پژوهشی در سطح ملی دانست.

Identification of internal and external factors affecting the development of quantum computer technology in the army of the Islamic Republic of Iran

Research is being conducted to identify internal and external factors impacting the development of quantum computer technology in the Islamic Republic of Iran Army. The research method used in this study is descriptive-survey. There are 30 professors of physics departments at army officer universities, managers and experts of the army science and research organization who are working in the field of quantum computer technology in this study. As the sample community has a limited number of members, the whole community is used. Friedman's test and descriptive statistics were used to analyze the research data. After analyzing the findings in the matrix (SWOT), it was found that the strategic position of quantum computer technology is in the WO area. According to the results of the research, it can be concluded that the most important strategic priorities for the development of quantum computer technology in the army are: the weaknesses of the lack of appropriateness of the budget and assigned mission in the army, in the strengths of focusing on applied fields A soldier in the army saw opportunities in the possibility of exploiting the facilities of research centers at the national level.

تبلیغات