آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹

چکیده

در این مقاله سعی شده است با استفاده از مبانی پیش بینی فناوری ( پایش و دیدگاه خبرگان) و با استفاد از روش دلفی فازی، به تحلیل توسعه جهانی فناوری های مرتبط با ریزپزنده ها در یک دهه آتی پرداخته شود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر راهبرد ترکیبی و از نظر اجرا در قالب تحقیقات توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری در دو سطح می باشد. سطح اول را خبرگان حوزه صنعت ریزپرنده ها و سطح دوم را اساتید دانشگاه در حوزه فناوری های مرتبط با ریزپرنده ها تشکیل می دهند. با توجه به هدف پژوهش، نمونه گیری هدفمند و تعداد آن ها در سطح اول ۹ نفر و در سطح دوم ۳۵ نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن با روش محتوایی و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نیز از طریق روش دلفی فازی با استفاده از نرم افزارهای Spss و Excel انجام شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که فناوری های مرتبط با ریزپرنده ها در ۲۹ شاخص قابل احصاء می باشند و از این تعداد ۹ شاخص که در حوزه فناوری های هوش مصنوعی و الکترونیک و مخابرات قرار می گیرند، در اولویت می باشند و بایستی مدنظر مسئولان، تصمیم سازان و برنامه ریزان کشور قرار بگیرند.

Analysis of the global development of technologies related to MAVs in the next decade

In this article, an attempt has been made to analyze the global development of technologies related to MAVs in the next decade by using the basics of technology forecasting (monitoring and experts' views) and by using the fuzzy Delphi method. The current research is applied in terms of purpose, in terms of combined strategy, and in terms of implementation in the form of descriptive-survey research. The statistical population is in two levels. The first level is made up of experts in the field of the MAVs industry, and the second level is made up of university professors in the field of technologies related to MAVs. According to the purpose of the research, the targeted sampling number was 9 people in the first level and 35 people elected in the second level. The data collection tool is a researcher-made questionnaire, whose validity was determined by content method and reliability by Cronbach's alpha method. Data analysis was also done through the fuzzy Delphi method using Spss and Excel software. The findings of this research show that the technologies related to MAVs can be counted in 29 indicators and out of these 9 indicators are in the field of artificial intelligence and electronics and telecommunication technologies are in priority and should be taken into consideration by the country's officials, decision-makers, and planners.

تبلیغات