آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹

چکیده

آینده پژوهی، دانش نوظهوری است که می تواند منجر به سودمندی اقتصادی، دفاعی، نظامی و اجتماعی بشود. ماهیت فناوری در حال تغییر و تحول بوده و سرعت این تغییر از هر زمان دیگری در زمان کنونی بیشتر است. آینده پژوهی فناوری ها، یک ابزاری برنامه ریزی است که احتمال ایجاد فناوری و تاثیر آن در دستیابی به آینده مطلوب را مشخص می نماید. این مقاله با هدف شناسایی تهدیدات امنیتی شبکه های رایانه ای سازمان ها (مطالعه موردی ستاد فرماندهی نیروی پدافند هوایی آجا) با استفاده از روش چرخه آینده و تلفیق این روش با پنل خبرگی و جلسات ذهن انگیزی انجام گردید. با بهره گیری از پنل خبرگان 78 تهدید امنیتی شناسایی که با استفاده از رتبه بندی و تعیین ارزش تهدیدات احصاء شده، تعداد 44 تهدید مهم و اثرگذار تعیین شد. در ادامه پرسشنامه ای به منظور بررسی ارزش هر یک از 44 تهدید به دست آمده تهیه و در اختیار کارشناسان و خبرگان مربوطه قرار گرفت و با استفاده از الگوی فریدمن و بر اساس معدل گیری یک تا پنج بر مبنای طیف لیکرت از میان ۴۴ تهدید امنیتی آن دسته از تهدیداتی که نمره کمتر از میانگین را کسب نمودند به عنوان تهدیدات کم اهمیت حذف و تعداد 20 عامل تهدیدزا که نمره بالاتر از میانگین را به خود اختصاص دادند جهت بررسی نهایی انتخاب گردیدند. در نهایت با استفاده از نرم افزار آینده پژوهی Mic-Mac و با به کارگیری روش تحلیل ماتریس متقاطع، تعداد هفت عامل تهدیدزا دارای نقش تأثیرگذار به عنوان مهمترین تهدیدات شناسایی گردید.

Analysis of security threats on the computer networks of organizations with regard to futures studies (Case Study the Air Defense Headquarter of I.R.I.A)

Futures studies are a new knowledge that can lead to economic, defence, military and social efficiency. The nature of technology is changing and the speed of this change is greater than any other time at present. Future studies are a planning tool which will determine the possibility of technology creation and its impact in achieving the desired future. The purpose of this paper is to identify security threats in the field of internal data network of the Air Defense Headquarter of I.R.I.A, using the future wheel method and integrating this method with expertise panel and mind meetings. Using the panel of experts 78 security threats were identifying that by using the ranking and determining, the value of the threats, the 44 threatening and effective threats were determined. In the following, a questionnaire was prepared to examine the value of each of the threatening factors. Threat and using the friedman model and based on likert scale, among the 44 the security threats, the categories of threats that gained the score of less than from the mean were selected as the low priority of the elimination and the number of 20 factors that assigned a higher score than the mean. Finally, using the future software of Mic - Mac and by using the cross - matrix analysis method, the 7 number of factors has an influential role as the most important threats.

تبلیغات