آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲

چکیده

از مولفه های مهم و تاثیرگذار بر عدم کارایی بازار بورس در ایران، تاخیر واکنش قیمت سهام می باشد در این پژوهش نقش معیارهای تاثیرگذار بر تاخیر واکنش قیمت سهام با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری pls نسخه 3 مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش از نظر روش همبستگی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی محسوب می شود ابتدا نمونه 42 نفره از خبرگان انتخاب و از طریق مصاحبه با آنان مدل اولیه (گراندد تئوری) و ابزار گردآوری داده ها طراحی گردید. با توجه به نظر خبرگان و مبانی نظری، پرسشنامه محقق ساخته در اختیار 200 نفر جامعه آماری تحقیق قرار گرفت و نهایتا 112 پرسشنامه دریافت شد. متغیرهای تاثیرگذار در 8 گروه اصلی که شامل: عوامل کلان، عوامل روانشناختی، نارسایی های بازار، ویژگی خاص شرکت،کیفیت اطلاعات حسابداری، ویژگی حاکمیت شرکتی، ویژگی بازار و سهام و منابع خبری منتشر شده طبقه بندی و معیارهای تاثیرگذار شناسایی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که به جزء متغیر ویژگی خاص شرکت، سایر متغیرها رابطه معنادار و تاثیرگذاری بر تاخیر واکنش قیمت سهام دارند.یافته های پژوهش مؤید آن است که با توجه به اهمیت واکنش تأخیری قیمت سهام در کارایی بازار، لازم است که به این مسئله و عوامل مؤثر بر آن توجه بیشتری شود.

Study the Effective Criteria on Stock Price Reaction Delay Using Structural Equation Modeling

The stock price reaction delay is one of the important and influential components on the inefficiency of the stock market in Iran. In this study, the role of the effective criteria on the stock price reaction delay is investigated using equation version 3 modeling. This study is a correlation-survey research in terms of method and is an applied research in terms of purpose. First, a sample consisted of 42 experts was selected and through interviews with them, the initial model (grounded theory) and data collection tools were designed. According to the opinion of experts and theoretical foundations, the researcher-made questionnaire was given to 200 people in the statistical population of the research and finally 112 questionnaires were received. Influential variables were classified into 8 main groups, including: macro factors, psychological factors, market failures, company-specific characteristics, quality of accounting information, corporate governance characteristics, market and stock characteristics and published news sources, and influential criteria were identified. The results indicated that except for the variable of characteristics other variables have significant and influential on the delay of the stock price reaction. Findings of the study confirm that due to the importance of the delayed reaction of stock prices in market efficiency, it is necessary to pay more attention to this issue and the factors affecting it.

تبلیغات