آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹

چکیده

زمینه و هدف : مطالعات نشان از آن دارند که اختلال در متابولیسم سوبسترا که در نتیجه چاقی رخ می دهد، با افزایش سن بیشتر می شود. بنابراین هدف از تحقیق حاضر مقایسه متابولیسم سوبسترا و هزینه انرژی در زنان چاق جوان و میانسال حین دویدن بر روی نوار گردان بود. روش تحقیق : تعداد 10 زن چاق جوان با دامنه سنی 20 تا 25 سال و 10 زن چاق میانسال با دامنه سنی 40 تا 45 سال برای شرکت در این طرح داوطلب شدند. برنامه ورزشی شامل دویدن روی نوارگردان با شدت 75 درصد حداکثر ضربان قلب به مدت 30 دقیقه بود. گازهای تنفسی آزمودنی ها با استفاده از دستگاه تحلیل کننده گازهای تنفسی به مدت 30 دقیقه در حالت پایه و 30 دقیقه حین فعالیت برای اندازه گیری میزان اکسیداسیون چربی، کربوهیدرات و هزینه انرژی افراد جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شدند و سطح معنی داری 0/05 یافته ها: هزینه انرژی، اکسیداسیون کربوهیدرات و اکسیداسیون چربی در حالت پایه بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت (0/05p>)؛ اما این شاخص ها حین فعالیت در زنان چاق میانسال، به طور معنی داری کمتر از زنان چاق جوان بود (به ترتیب با 0/03=p، 0/002=p و 0/02=p). نتیجه گیری : با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر می توان گفت که احتمالاً در زنان چاق میانسال میزان متابولیسم سوبسترا و هزینه انرژی کمتر بوده و این افراد باید مدت زمان بیشتری را نسبت به زنان چاق جوان صرف انجام یک فعالیت با شدت متوسط کنند تا هزینه انرژی خود را افزایش داده و وزن بدنشان کاهش یابد.

Comparison of substrate metabolism and energy expenditure in young and middle aged obese women during running on a treadmill

Background and Aim : Studies showed that impairment in substrate metabolism due to obesity could increase with aging. Therefore, the aim of the present study was to compare the substrate metabolism and energy expenditure in obese young and middle-aged women during running on a treadmill. Materials and Methods : Ten young obese women aged 20 to 25 years and 10 middle-aged obese women aged 40 to 45 years volunteered for this study. The exercise program included running on a treadmill with an intensity of 75% of maximum heart rate for 30 minutes. The fat oxidation, carbohydrates oxidation, and energy expenditure were measured by respiratory gas analyzer for 30 minuates at baseline and 30 minutes during activity in every subject. Data were analyzed using multivariate analysis of variance at significant level of p˂0.05 was considered. Results : The results indicated that energy expenditure, carbohydrate oxidation and fat oxidation were not significantly differ between the two groups at baseline (p>0.05); however, these indicators were significantly lower in middle aged obese women than obese young women during activity (p=0.03, p=0.002, and p=0.02, respectively). Conclusion : Based on the results of the present study, it can be said that for increasing energy expenditure and reduction of body weight, middle-aged obese women should spend more time than obese young women because of their lower substrate metabolism and energy expenditure.

تبلیغات