آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲

چکیده

نام خلیج فارس، از قدیمی ترین نام هایی است که از سده های پیش از اسلام تا به امروز بر پهنه آبی بین ایران و شبه جزیره عربستان اطلاق می شود. زمانی که بشر توانست تاریخ نویسی را آغاز کند این آبراهه را به اشکال نوشتاری مختلف «دریای پارس»، «دریای فارس» یا «خلیج فارس» نامیده اند. با وجود تلاش های سیاسی بسیار برای تحریف نام خلیج فارس، اسناد، مدارک و نقشه های تاریخی بسیاری بر نام خلیج فارس صحه می گذارند. اروپاییان در قرن شانزدهم میلادی و آغاز دوره رنسانس در بسیاری از علوم از جمله علم جغرافیا و کارتوگرافی به پیشرفت های قابل توجهی دست یافتند. این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه ای به واکاوی نام خلیج فارس در برخی از نقشه های تاریخی باقی مانده از جهانگردان اروپایی در قرن شانزدهم میلادی می پردازد. نتایج نشان می دهد که نام خلیج فارس در نقشه های اروپائیان به اشکال گوناگونی آمده است که در هشت مورد با عنوان «Sinus Persicus»، یک مورد با عنوان «Mar persio»و یک مورد به صورت «Golfo persico» نام گذاری شده است و این عناوین بُرهانی بر ایﻦ ادﻋﺎ است که این آبراهه تاریخی همیشه خلیج فارس بوده است.