آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲

چکیده

از آنجا که خلیج فارس در طول تاریخ، بنا به ویژگی سیاسی، جغرافیایی و استراتژیکی خود دستخوش حوادث فراوانی بوده، نگاه شاعران هرمزگان از این مولفه مهم بومی ملی دور نمانده است و بازتاب گسترده یی در اشعار آنها با زمینه های مختلفی مانند حس وطن دوستی، عزت و شکوه خلیج فارس، دفاع از مرز و بوم، غرور ملی در حفظ میهن و مبارزه علیه استبداد و استعمار، اعتراض و انتقاد، اشاره به اماکن و شخصیتهای تاریخی، دفاع مقدس، احساس عاشقانه و مسائل اجتماعی داشته است. هدف نوشتار حاضر، بررسی بازتاب خلیج فارس بعنوان بخشی از میراث ملی میهن عزیزمان ایران در شعر شاعران هرمزگان است.

تبلیغات