آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲

چکیده

در دشتهای پهناور جنوب و در کناره های سخاوتمند دریای پارس که خورشیدش با زمین، پیوندی تنگاتنگ دارد، رجال و سرشناسان متعددی در هر برهه از زمان، با حضور مستمر خویش در مکتبخانه ها، مدارس علوم دینی و مراکزی علمی که قدمت برخی از آنان به سده های پیش از اسلام و بعضا پس از اسلام میرسد، چه خوش درخشیده اند. وجود چهره های ماندگار علم، ادب، هنر، فرهنگ و فضیلت در کرانه های گرم خلیج فارس مانند: سدیدالسلطنه کبابی، اقتداری، خشنودی و نوربخش این واقعیت غیرقابل انکار را بوضوح اثبات میکند که اینجا تنها یک ساحل گسترده خاموش نیست که بدلیل موقعیت خاص جغرافیایی خود، فقط تنفسگاه اقتصادی و راه ارتباط با اقیانوس هند و قاره های دیگر باشد و صرفا باید بدان از دیدگاه نظامی، اقتصادی و سیاسی نظر افکند، بلکه تعداد زیادی از مشاهیر شهرها و آبادی های جنوب و مفاخر خلیج فارس در شمال و جنوب این آبراه بزرگ در طول تاریخ زیسته اند که برخی از آنها در تاریخ مکتوب و شفاهی شناخته شده اند و برخی دیگر گمنام مانده اند. در این مقاله به نام بعضی از آنها اشاره شده و توضیح مختصری در مورد زندگی و آثار آنان داده شده است. شرح برخی از آنها پرداخته شده است.

تبلیغات