کلید واژه ها: اثرات اکوتوریسم جامعه محلی ژئو پارک قشم خلیج فارس

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۴۲-۶۵
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۴۴۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات اکوتوریسم (طبیعت گردی) در منطقه ژئوپارک قشم انجام شده است. این تحقیق با بهره گیری از روش های نظریه مبنایی، تحقیق کیفی و نمونه گیری هدفمند و از طریق مصاحبه با هجده نفر از ساکنین محلی قشم صورت گرفته است. در این پژوهش، اثرات اکوتوریسم در منطقه ژئوپارک، به دو دسته تبعات مثبت و تبعات منفی تقسیم شده اند. نتایج تحقیق، نمایانگر آن است که اکثر مصاحبه شوندگان نگرشی مثبت، نسبت به صنعت طبیعت گردی در این منطقه دارند و به میزان زیادی با افزایش اشتغال در منطقه، در اثر توسعه صنعت طبیعت گردی موافق هستند. بر اساس شاخص «داکسی»، هم اکنون ساکنان قشم در مرحله خشنودی و رضایت قرار دارند. در این مرحله، جامعه میزبان از توسعه گردشگری مشتاقانه استقبال میکند. فرصتهای شغلی جدید و افزایش درآمد ها از آثار مثبت این مرحله محسوب میشوند.

تبلیغات