آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف دستیابی به وسیله ورزشی ارگونومیک با قابلیت شبیه سازی قایقرانی انجام شده است. گروه هدف، قایق رانان حرفه ای و مبتدی هستند، که بواسطه شرایط فصلی و منطقه یی، با محدودیت در تمرین مواجه هستند. نظر به تأثیر زیاد و سریع حرکات قایقرانی در کاهش چاقی ، بویژه در نیم تنه فوقانی و اطراف شکم، کاربرد این وسیله می تواند در سلامت کاربران مؤثر باشد. در این پژوهش مقطعی- موردی، اطلاعات ازطریق بررسی میدانی، مصاحبه و مشاهده عملکرد ورزشکاران کسب گردید. رویکرد طراحی برپایه اصول رویکرد تلفیقی طراحی تعاملی- همگانی بوده است که مطابق آن، پس از شناسایی شرایط، ویژگی ها، نیازها و الزامات طراحی، بر اساس الگوهای تلفیقی طراحی تعاملی و همگانی، نمونه عملکردی طرح ساخته شد. سپس توسط متخصصین و ورزشکاران ارزیابی گردید. مهم ترین ویژگی های محصول عبارتند از: قابلیت استفاده در منزل، جمع شدن، کم جا، چند منظوره و شبیه سازی چندین رشته قایقرانی، سهولت عملکرد، و تعامل مناسب.