آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳

چکیده

مبانی نظری موجود بیان می کند که افراد از اطلاعات مالی شرکت ها و افشاء آنها برای تصمیمات سرمایه گذاری خود استفاده می کنند، و بالا بودن کیفیت اطلاعات افشاءشده آنها می تواند تأثیرات بسزایی در افزایش مطلوبیت سهام آنها و از قِبَل آن افزایش حجم معاملات آنها داشته باشد. به طور کلی استفاده از یک نمونه از شرکت های بورس اوراق بهادار در فاصله سال های 1388 الی 1393 بیانگر این نتیجه بوده است که با بهبود کیفیت افشای اطلاعات، شاهد افزایش حجم معاملات انجام شده بوده ایم. نتایج بدست آمده در خصوص تفکیک حجم معاملات انجام شده به افراد حقیقی و حقوقی نشان می دهد که کیفیت افشاء در هر دو مورد تأثیری مثبت بر حجم معاملات داشته و با بهبود کیفیت اطلاعات، بر میزان حجم معاملات افراد حقیقی و حقوقی افزوده شده است. دیگر نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که کیفیت افشای اطلاعات در مجموع تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش معاملات انجام شده در خصوص سهام شرکت های نمونه داشته است. نتایج تفکیکی بدست آمده نشان می دهد که کیفیت افشای اطلاعات تأثیری مثبت بر ارزش معاملات انجام شده داشته و با بهبود کیفیت افشاء شاهد افزایش ارزش معاملات انجام شده توسط معامله گران (افراد) حقیقی و حقوقی بوده ایم، هر چند که نتایج بدست آمده نشان می دهد که میزان تأثیرگذاری کیفیت افشاء در میان معامله گران حقوقی از معناداری بیشتری برخوردار است.

تبلیغات