آموزش و ارزشیابی(علوم تربیتی)

مقایسه عملکرد آزمون دهندگان موفق، متوسط و ناموفق در امتحان درک مطلب انگلیسی در بکارگیری راهکارهای آزمون دهی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

به علت اهمیت نقش اساسی راهکارهای آزمون دهی در روند آزمون دهی ،هدف این مقاله بررسی تفاوت آزمون دهندگان زبان انگلیسی در بکارگیری راهکارهای شناختی و فراشناختی در آزمون درک مطلب زبان انگلیسی میباشد. همچنین هدف این تحقیق تفاوت عملکرد آزمون دهندگان در پاسخدهی به آیتمهای آزمون زبان میباشد.به این منظور 130 زبان آموز دختر که بین 19 تا21 سال سن داشتند  بر اساس دسترسی به شرکت کنندگان در این بررسی انتخاب شدند. ابزار مورد نیاز برای جمع آوری اطلاعات آزمون درک مطلب، پرسشنامه و مصاحبه بوده است.  راهکارهای حدس زدن، دانش قبلی ، ترجمه ، یادداشت برداری، و خط کشیدن زیر کلمات راهکارهای شناختی به کاررفته توسط آزمون دهندگان بود. علاوه بر این، راهکارهای فراشناختی شامل برنامه ریزی، خودمدیریتی و نظارت بود.تحلیل داده ها نشان داد که تفاوت معنادار در استفاده از راهکارهای شناختی و فراشناختی در آزمون درک مطلب زبان انگلیسی میان  آزمون دهندگان موفق نیمه موفق و ناموفق وجود نداشت. بااین وجود بر اساس یافته های مطالعه تفاوت معنادار در عملکرد آزمون دهندگان موفق نیمه موفق و ناموفق در پاسخدهی به سوالات(آیتمهای) امتحان درک مطلب وجود داشت. به نظر رسید که آزمون دهندگان موفق نسبت به آزمون دهندگان نیمه موفق و ناموفق در پاسخدهی به سوالات آزمون عملکرد بهتری داشتند

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۶