بررسی های بازرگانی

باید احکام تجارت اسلامی تبدیل به قوانین شوند و از مجموعه آنان بهره وری تجاری را افزایش داد

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳۸