بررسی های بازرگانی

قانون تعزیرات حکومتی و مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، حمایت از حقوق مصرف کننده است

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳۸