مجلاتجامعه شناسی هنر و ادبیات


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: دو فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
مدیر مسئول: دکتر غلامرضا جمشیدیها
سردبیر: دکتر اعظم راودراد
مدیر داخلی: معصومه تقی زادگان
هیئت تحریریه: دکتر تقی آزاد ارمی، دکتر ویکتوریا الکساندر، دکتر نوربرت باندیه، دکتر برونو تکینیو، دکتر مریم حسینی، دکتر هما زنجانی زاده،دکتر سارا شریعتی، دکتر مسعود کوثری، دکتر ژانت ولف
تلفن: 88025917 (021)
وب سایت: jsal.ut.ac.ir 
پست الکترونیک: jsal@ut.ac.ir 


آرشیو نشریه: