پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت سابق) - علمی-پژوهشی

پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت سابق)


 


دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)

مدیر مسئول: حسینعلی سعدی

سردبیر: رضا اکبری

مدیر اجرایی: امیرحسین محمدپور

هیئت تحریریه: غلامحسین ابراهیمی دینانی، رضا اکبری، احمد پاکتچی، محسن جوادی، محسن جهانگیری، نجفقلی حبیبی، آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی، محمد سعیدی مهر، بیوک علیزاده، احد فرامرز قراملکی، محمد کاظم فرقانی، رضا محمد زاده، ضیاء موحد، عبدالله نصری، حسین هوشنگی

وب سایت:  http://nameh-i-hikmat.journals.isu.ac.ir/


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: فلسفه و منطق
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۶ فروردین ۱۳۹۰
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶