جلوه هنر - علمی-ترویجی

جلوه هنر


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر
e-issn: ۲۵۳۸-۲۵۶X
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ آبان ۱۳۸۷
مدیر مسئول: ابوالقاسم دادور
ناشر: دانشگاه الزهرا (س)
p-issn: ۱۶۰۷-۹۸۶۸
صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا (س)
درجه علمی: علمی-ترویجی
سردبیر: عفت السادات افضل طوسی
مدیر اجرایی: حمیده آرخی
هیئت تحریریه: فریده طالب پور، پریسا شاد قزوینی، یعقوب آژند، محمود طاووسی، حبیب الله آیت اللهی، الیاس صفاران، محمد خزایی، زهرا رهنورد، اشرف السادات موسوی لر
تلفن: ۰۲۱۸۵۶۹۲۲۳۲
وب سایت: http://jjhjor.alzahra.ac.ir/
پست الکترونیکی: jjh@alzahra.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۰