جلوه هنر - نشریه علمی (وزارت علوم)

جلوه هنر (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر و معماری
e-issn: ۲۵۳۸-۲۵۶X
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ آبان ۱۳۸۷
مدیر مسئول: ابوالقاسم دادور
ناشر: دانشگاه الزهرا (س)
p-issn: ۱۶۰۷-۹۸۶۸
صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا (س)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-ترویجی
سردبیر: عفت السادات افضل طوسی
مدیر اجرایی: حمیده آرخی
هیئت تحریریه: فریده طالب پور، پریسا شاد قزوینی، یعقوب آژند، محمود طاووسی، حبیب الله آیت اللهی، الیاس صفاران، محمد خزایی، زهرا رهنورد، اشرف السادات موسوی لر
تلفن: ۰۲۱۸۵۶۹۲۲۳۲
وب سایت: http://jjhjor.alzahra.ac.ir/
پست الکترونیکی: jjh@alzahra.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳