اقتصاد مقداری - علمی-پژوهشی

اقتصاد مقداری


علوم انسانی


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

مدیر مسئول: دکتر منصور زراء نژاد 

سردبیر: دکتر عنایت اله فخرایی

مدیر داخلی: ابراهیم انواری 

هیئت تحریریه:  دکتر عنایت اله فخرایی، دکتر مصطفی عمادزاده، دکتر حمیدرضا برادران شرکاء، دکتر امیر کیا، دکتر سهیلا پروین، دکتر محمد قلی یوسفی، دکتر مرتضی سامتی، دکتر مصطفی سلیمی فر، دکتر سید عزیز آرمن، دکتر احمد جعفری صمیمی، دکتر غلامرضا نخعی زاده، دکتر رحیم چینی پرداز، دکتر منصور زراء نژاد

نشانی: اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دفتر فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد مقداری) بررسی های اقتصادی سابق)، کد پستی:6135743337  

تلفکس: 3335664(0611) 

وب سایت: http://jqe.scu.ac.ir/

پست الکترونیک:  jqe@scu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۸ خرداد ۱۳۸۷
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات