پژوهشنامه تاریخ اسلام - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهشنامه تاریخ اسلام (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۰
مدیر مسئول: سید احمدرضا خضری
ناشر: انجمن ایرانی تاریخ اسلام
p-issn: ۲۲۵۱-۹۷۲۶
صاحب امتیاز: انجمن ایرانی تاریخ اسلام
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: سید علیرضا واسعی
مدیر داخلی: سمانه خلیلی فر
هیئت تحریریه: دکتر محمدرضا بارانی، دکتر پروین ترکمنی آذر، دکتر فاطمه جان احمدی، دکتر سید احمدرضا خضری، دکتر دلال عباس، دکتر محمد سپهری، دکتر هادی عالم زاده، دکتر رودی مته، دکتر سید علیرضا واسعی، دکتر رسول جعفریان، دکتر اصغر منتظرالقائم
آدرس: تهران، خیابان استاد مطهری، نبش شهید دکتر مفتح، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، ‌انجمن ایرانی تاریخ اسلام
تلفن: ۰۹۳۹۲۳۲۲۸۴۴
وب سایت: http://journal.isihistory.ir/
پست الکترونیکی: a.i.history94@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷