پژوهش زبان و ادبیات فارسی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش زبان و ادبیات فارسی (نشریه علمی وزارت علوم)


زبان و ادبیات فارسی


مدیرمسئول: دکتر حسینعلی قبادی

سردبیر: دکتر حسینعلی قبادی

هیئت تحریریه:  دکتر محسن ابوالقاسمی، دکتر منوچهر اکبری، دکتر احمد تمم داری، دکتر سید جعفر حمیدی، دکتر احمد خاتمی، دکتر حکیمه دبیران، دکتر علی شیخ الاسلامی، دکتر مهدی محقق، دکتر سعید بزرگ بیگدلی، دکتر حسینعلی قبادی، دکتر مصطفی گرجی، دکتر مجتبی منشی زاده، دکتر ناصر نیکوبخت 

نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، شماره 47، اداره نشریات علمی. صندوق پستی: تهران، 1316-13145 

تلفن : 2-66497561(021)  فکس: 66492129(021)

 وب سایت: http://ihss.ac.ir

پست الکترونیک:  j.literature@ihss.ac.ir 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۳ دی ۱۳۹۳
ناشر: جهاد دانشگاهی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
وب سایت: http://literature.ihss.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۹