چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص های موثربر بهره وری فعالیت های فرهنگی در سازمان های ورزشی شهر اصفهان انجام گردید. روش این پژوهش بنیادی بصورت اکتشافی بود که به روش کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی، افراد نخبه و دارای تجربیات فرهنگی در سازمان های ورزشی و در بخش کمی کلیه کارکنان سازمان های ورزشی شهر اصفهان به تعداد 750 نفر بودند. حجم نمونه آماری در بخش کیفی بصورت گلوله برفی و در بخش کمی با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان 256 نفر به دست آمد. ابزار اندازه گیری در این تحقیق مصاحبه و پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود. پس از انجام یک مطالعه مقدماتی و تعیین واریانس سؤالات؛ از طریق ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی پرسشنامه 0/94 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل یافته های این تحقیق از آزمون های t، معادلات ساختاری و فریدمن استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که مؤلفه های پژوهش شامل: دینداری، کارایی رهبری، سیاست گذاری ورزشی، زندگی فرهنگی ورزشی، کارایی مدیریتی، کارایی مشارکتی، کارایی فنی و کارایی اجتماعی می باشد. در نهایت بهتر است که مجموعه ای از خط مشی ها، سیاستگذاری ها و اقدامات دولت، نهادهای عمومی و غیردولتی در راستای ایجاد عادت به ورزش در بین شهروندان و نیز تلاش برای تغییر در نگرش ها، ارزش ها و هنجارهای جمع و یا گروهی از افراد در محیط ورزشی برای رفتار متناسب با هنجارهای فرهنگ عمومی و همچنین بهره گیری از ورزش در راستای تأثیر بر فرهنگ عمومی و حل مسائل فرهنگی و اجتماعی انجام شود

Identifying indicators affecting the productivity of cultural activities in sports organizations in Isfahan

The aim of this study was to develop an optimal model of productivity of cultural activities in sports organizations in Isfahan. The method of this basic research was exploratory which was done qualitatively and quantitatively. The statistical population of the study in the qualitative part, elite people with cultural experience in sports organizations and in the quantitative part of all employees of sports organizations in Isfahan was 750 people. The statistical sample size in the qualitative part was snowball and in the quantitative part using Krejcie and Morgan formula was 256 people. The measurement tool in this study was an interview and a researcher-made questionnaire. After conducting a preliminary study and determining the variance of the questions; Through Cronbach's alpha coefficient, the reliability coefficient of the questionnaire was 0.94. Ttest, structural equations and Friedman test were used to analyze the findings of this study. the results showed that the components of the research include: religiosity, leadership efficiency, sports policy, cultural and sports life, managerial efficiency, participatory efficiency, technical efficiency and social efficiency. Finally it is better to have a set of policies, policies and actions of government, public and non-governmental institutions in order to develop the habit of sports among citizens and also try to change the attitudes, values and norms of a group or a group of Individuals in the sports environment to behave in accordance with the norms of public culture and also to use sports in order to influence public culture and solve cultural and social problems
Productivity, Cultural Activities, Sports Organizations

تبلیغات