چکیده

هدف از پژوهش حاضر نقش مدیریت دانش مشتری بر هم آفرینی ارزش در باشگاه های ورزشی شهر ارومیه بود. این پژوهش از نظر نوع توصیفی- همبستگی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا میدانی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مشتریان باشگاه های بدنسازی و تناسب اندام در شهر ارومیه بود. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی ساده بود و تعداد نمونه در این پژوهش با توجه به جدول مورگان برای جامعه نامحدود 384 نفر انتخاب شد که تا لحظه تحلیل داده ها 400 پرسشنامه جمع آوری شد که از این تعداد 395 پرسشنامه به صورت کامل پاسخ داده بودند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. توصیف یافته ها و دسته بندی اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی، تعیین پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ، بررسی توزیع داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و تحلیل مسیر روابط بین متغیرها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (نرم افزار PLS3) بود. یافته ها نشان داد که مدیریت دانش مشتری با ضریب 0/83 اثر مثبت و معنی داری بر هم تولیدی در باشگاه های ورزشی دارد. همچنین مدیریت دانش مشتری با ضریب 0/76 اثر مثبت و معنی داری بر ارزش استفاده در باشگاه های ورزشی دارد. می توان نتیجه گیری کرد مدیریت دانش مشتری به خوبی می تواند در هم تولیدی و ارزش استفاده مشترک در خدمات باشگاه های ورزشی و جذب و نگهداری مشتریان و همچنین شناخت مشتریان، نیازها، خواسته ها و اهداف آن ها نقش مهمی ایفا کند. همچنین با چنین سیستمی، باشگاه های ورزشی می تواند با مشتریان خود به طور موثرتری تعامل داشته باشند و به مزیت رقابتی نیز دست یابد

The role of customer knowledge management in value co-creation in sports clubs

The purpose of this research was the role of customer knowledge management on value co-creation in sports clubs in Urmia. This research was descriptive-correlation in terms of type, applied in terms of purpose, and field implementation in terms of method. The statistical population of the present study included all clients of gyms and fitness clubs in Urmia city. The sampling method in this research was simple random and the number of samples in this research was selected according to Morgan's table for an unlimited population of 384 people, and until the moment of data analysis, 400 questionnaires were collected, of which 395 questionnaires were had answered completely and were analyzed. Describing findings and categorizing information using descriptive statistics, determining the reliability of questionnaires using Cronbach's alpha method, examining data distribution using the Kolmogorov-Smirnov test and path analysis of relationships between variables using structural equation modeling (PLS3 software). The findings showed that customer knowledge management has a positive and significant effect on co-production in sports clubs with a coefficient of 0.83. Also, customerknowledge management has a positive and significant effect on the value of use in sports clubs with a coefficient of 0.76. It can be concluded that customer knowledge management can play an important role in co-production and joint use value in sports club services and attracting and retaining customers as well as knowing customers, their needs, desires and goals. slow Also, with such a system, sports clubs can interact more effectively with their customers and gain a competitive advantage
Customer, knowledge management, co-production, use value, sports club

تبلیغات