چکیده

تمرینات NASM و عصبی عضلانی در بهبود حس عمقی و تعادل افراد دارای بی ثباتی مزمن مچ پا موثر است، اما اطلاعات کمی در مورد تاثیر این تمرینات بر پیچ خوردگی مچ پا آن وجود دارد؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر مقایسه تمرینات NASM و عصبی عضلانی بر حس عمقی مچ پا، تعادل و قدرت بازیکنان فوتسال مرد انجام شد. در این مطالعه نیمه تجربی و کاربردی، 20 نفر فوتسال مرد به صورت هدفمند انتخاب و به طورتصادفی به دو گروه تمرینات NASM (10 نفر) و تمرینات عصبی عضلانی (10 نفر) تقسیم شدند. تمرینات عصبی عضلانی و NASM به مدت 8 هفته و سه جلسه در هفته انجام دادند. حس عمقی توسط گونیامترروی هر دو پا، تعادل پویا توسط آزمونSEBT  جهت ارزیابی کنترل تعادل بر روی پای برتر و قدرت توسط اسکوات قبل و بعد از 8 هفته تمرین برنامه تمرینی عصبی- عضلانی و NASM اندازه گیری شد. سپس داده ها با استفاده از آزمون t وابسته و t مستقل توسط نرم افزار spss نسخه 24 مورد تحلیل شد. سطح معناداری 0/05≥p در نظر گرفته شد. یافته ها نشان داد بین هشت هفته تمرینات عصبی عضلانی و NASM در حس عمقی مچ پا تفاوت معناداری وجود دارد (0/05≥p). همچنین تفاوت معنا داری در تعادل پویا دوگروه بعد از مداخله مشاهده نشد (0/05≥p). قدرت دو گروه بعد از مداخله تفاوت معنا داری نبود (0/05≥p). لذا اضافه کردن تمرینات عصبی عضلانی و NASM به برنامه بازتوانی ورزشی به عنوان یک روش مقرون به صرفه، ایمن و غیر تهاجمی، می تواند باعث افزایش تعادل ،حس عمقی مچ پا و افزایش قدرت در بازیکنان مرد فوتبالیست شود

The effect of NASM and neuromuscular training on ankle proprioception, balance, and strength in male soccer players with functional ankle sprain

Ankle injury is one of the most common musculoskeletal injuries in sports activities, which generally account for 10 to 15 percent of total injuries. Accordingly, this research is aimed at. Comparison of 8 weeks of neuromuscular and NASM exercises was performed on the ankle deepness, stomach control and range of motion of fosal. In this semi experimental and applied study, 20 fotsal were randomly divided into two groups euromuscular training (10) and NASM (10). Neuro-muscular and NASM exercises for 8 weeks and 3 sessions per week. Deepness by gonometry of both legs. Stress control including dynamic equilibrium by SEBT test to assess dynamic stance control on the upper leg and range of motion by goniometer before and after The 8- week training program for Neuromuscular and Tranand training was measured. Data were analyzed using independent t-test and independent t-test using SPSS version 22 software. The significance level was considered to be P≤0.05. The results showed that there was significant difference between the eight weeks of neuromuscular NASM exercises in the ankle deep sense (P≤0.05). Also, there was significant difference in the dynamic balance of the two groups after the intervention (P≤0.05). There was no significant difference in the strenght between the two groups after intervention (P≤0.05). Therefore, adding neuromuscular and NASM exercises to the rehab program as an affordable, safe and non-invasive method can increase stomach control, deep ankle sensation and improve the range of motion in fotsal.
deep sense, dynamic balance, Strength, Wobble Board and NASM exercises

تبلیغات