زهرا اصغرزاده

زهرا اصغرزاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

نقش مدیریت دانش مشتری بر هم آفرینی ارزش در باشگاه های ورزشی

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت دانش مشتری هم تولیدی ارزش استفاده باشگاه ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۵۹
هدف از پژوهش حاضر نقش مدیریت دانش مشتری بر هم آفرینی ارزش در باشگاه های ورزشی شهر ارومیه بود. این پژوهش از نظر نوع توصیفی- همبستگی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا میدانی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مشتریان باشگاه های بدنسازی و تناسب اندام در شهر ارومیه بود. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی ساده بود و تعداد نمونه در این پژوهش با توجه به جدول مورگان برای جامعه نامحدود 384 نفر انتخاب شد که تا لحظه تحلیل داده ها 400 پرسشنامه جمع آوری شد که از این تعداد 395 پرسشنامه به صورت کامل پاسخ داده بودند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. توصیف یافته ها و دسته بندی اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی، تعیین پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ، بررسی توزیع داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و تحلیل مسیر روابط بین متغیرها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (نرم افزار PLS3) بود. یافته ها نشان داد که مدیریت دانش مشتری با ضریب 0/83 اثر مثبت و معنی داری بر هم تولیدی در باشگاه های ورزشی دارد. همچنین مدیریت دانش مشتری با ضریب 0/76 اثر مثبت و معنی داری بر ارزش استفاده در باشگاه های ورزشی دارد. می توان نتیجه گیری کرد مدیریت دانش مشتری به خوبی می تواند در هم تولیدی و ارزش استفاده مشترک در خدمات باشگاه های ورزشی و جذب و نگهداری مشتریان و همچنین شناخت مشتریان، نیازها، خواسته ها و اهداف آن ها نقش مهمی ایفا کند. همچنین با چنین سیستمی، باشگاه های ورزشی می تواند با مشتریان خود به طور موثرتری تعامل داشته باشند و به مزیت رقابتی نیز دست یابد

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان