چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه و بررسی گرایش به ورزش، سرزندگی تحصیلی و بهزیستی ذهنی در دانشجویان عادی و نخبه انجام گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی است که درباره نمونه ای 60 نفری از دانشجویان (30 نفر دانشجوی نخبه و 30 نفر دانشجوی عادی) دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 99-98 انجام شد که با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های گرایش به ورزش زرندیه (1383)، سرزندگی تحصیلی دهقانی زاده و حسین چاری (1396) و بهزیستی ذهنی کیرز و ماکیرامو (2003) استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و تی گروه های مستقل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان داد بین گرایش به ورزش، سرزندگی تحصیلی و بهزیستی ذهنی در میان دانشجویان نخبه و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نیز نشان داد متغیرهای گرایش به ورزش و سرزندگی تحصیلی با هم 25 درصد از واریانس بهزیستی ذهنی را پیش بینی می کنند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، ضروری به نظر می رسد با تدوین، برنامه ریزی و ارائه خط مشی مناسب، زمینه لازم برای بهبود و ارتقای بهزیستی ذهنی دانشجویان به ویژه دانشجویان نخبه فراهم شود

Comparison and examination of sports orientation, academic vitality and mental well-being in normal and elite students

The present study was conducted with the aim of comparing and investigating the tendency to exercise, academic vitality and mental well-being in normal and elite students. The method of the current research is a descriptive-analytical one that was conducted on a sample of 60 students (30 elite students and 30 regular students) of Lorestan University in the academic year 2008-2019, who were selected by random sampling. To collect the data, the questionnaires of Zarandieh's tendency towards sports (2003), academic vitality of Dehghanizadeh and Hossein Chari (2006) and mental well-being of Keirs and Makiramo (2003) were used. The collected data were analyzed using Pearson's correlation coefficient test, multiple regression analysis by stepwise method and independent t-groups. The results of this research showed that there is a significant difference between the tendency to exercise, academic vitality and mental well-being among elite and normal students. The results of multiple regression analysis by step-by-step method also showed that the variables of sports orientation and academic vitality together predict 25% of the variance of mental well-being. According to the results of the current research, it seems necessary to provide the necessary ground for improving and promoting the mental well-being of students, especially elite students, by formulating, planning and presenting a suitable policy
sports orientation, academic vitality, mental well-being, students, elite

تبلیغات