فاطمه زمانی علویجه

فاطمه زمانی علویجه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

A Study of Demand and Supply of Agritourism Activities (Case Study: Rural Areas of Semirom County, Iran)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Agritourism Demand - supply framework Tourists’ preferences Gardeners’ preferences Gardeners’ capabilities Semirom County

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۰
Purpose- To develop agritourism, based on the supply and demand framework, it is essential to understand the preferences of tourists as well as the tendency and capabilities of the local community to participate in the development of agritourism. The study aims to examine tourists’ preferences, gardeners’ preferences and capabilities for agritourism activities, and to compare tourists’ preferences and gardeners’ preferences and capabilities regarding agritourism activities.Design/methodology/approach- The research method is a descriptive-analytical type carried out by a survey method. The study population consisted of 109 apple gardeners the 15 sample villages of Semirom County who were selected using a targeted sampling method, and 252 tourists who visited the sample villages. The data were collected using two researcher-designed questionnaires. To analyze the data, SPSS software along with inferential statistical methods, including One-sample t-test and Friedman were used.Findings- The findings indicated that tourists' demand for agritourism activities is high and they are interested in all types of agritourism activities. Gardeners are willing to provide agritourism activities, but they have low capability to offer them to tourists. Also, the findings indicated no match between the demand and supply for agritourism activities; Tourists’ main preferences were for Agri-recreation, Agri-experience and Agri-accommodation, and food services, while the tendency and capability of gardeners were more about agri-entertainment and Agri-education.Practical implications- The findings will be useful for tourism planners to develop optimal strategies for developing agritourism with a better understanding of the behaviors and preferences of tourists as well as the willingness and ability of gardeners.Original/value- Using the integrated supply and demand framework to analyze the gap between tourists' preferences and gardeners' capabilities for agritourism activities is the innovations of the research.
۲.

رابطه سبک رهبری توزیعی مدیران مدارس با میزان رضایت مندی دبیران تربیت بدنی

کلید واژه ها: سبک رهبری توزیعی مدیر رضایتمندی تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۷۲
هدف از این پژوهش، تعیین رابطه سبک رهبری توزیعی مدیران مدارس با میزان رضایت مندی دبیران تربیت بدنی بود. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از لحاظ استراتژی توصیفی و از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ بود و به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه دبیران تربیت بدنی شهرستان اسدآباد تشکیل دادند. نمونه آماری شامل 42 نفر بودند و با توجه به برابر بودن نمونه آماری با جامعه آماری، نمونه آماری به صورت تمام شمار در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه سبک رهبری ایلمور (2000) و رضایت شغلی مینه سوتا (1967) بود که بین نمونه های آماری تقسیم شد. روایی پرسشنامه ها به تائید 9 نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسیده و ثبات درونی و ثبات زمانی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تائید شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 26 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (جدول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، آزمون کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 0.05 ≤ p ، رگرسیون خطی ساده چند متغیره، آزمون F) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد بین سبک رهبری توزیعی و رضایت درونی، سبک رهبری توزیعی و رضایت بیرونی و سبک رهبری توزیعی و رضایت شغلی دبیران تربیتبدنی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بنابراین، باتوجه به نتایج کسب شده مدیران مدارس باید در انجام امور مدرسه به معلمان اعتماد و اختیار بیشتری بدهند تا موجب ایجاد رضایت معلمان شود

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان