چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های آنتروپومتریکی با آسیب های شایع دانش آموزان دونده شهرستان بجنورد بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی بوده که داده های آن به صورت میدانی و اندازه گیری های کمی جمع آوری شد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دوندگان دانش آموز دختر در سال تحصیلی 1400-1401 تشکیل دادند که 60 نفر از آن ها که در رشته های سرعت (30نفر)، نیمه استقامت (15 نفر) و استقامت (15 نفر) فعالیت داشتند به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اسماعیلی و همکاران (1393)، متر نواری، ترازو دیجیتال، کولیس، گونیامتر و همچنین از خط کش استفاده شد. برای بررسی نحوه توزیع داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنف استفاده شد. در این بین با توجه به توزیع غیرطبیعی و طبیعی متغیرهای مختلف از آزمون های خی دو و  ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS21 استفاده شد (p<0/05). نتایج نشان داد که بین وزن با پلانتارفاشییت و سن با تاندونیت آشیل در دوندگان ارتباط معنی داری وجود دارد. از سوی دیگر بین طول ران با کشیدگی همسترینگ نیز ارتباط معنی داری مشاهده شد. ولی بین سایر ابعاد آنتروپومتریک با آسیب های دوندگان ارتباط معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری می شود مربیان و معلمان ورزش دانش آموزان دونده را از ابعاد آنتروپومتریک و همچنین آسیب های شایع در ورزشکاران دونده، آگاه کنند و برای تمرین اصولی و صحیح و پیشگیری از آسیب، دانش آموزان را با کارگاه های آموزشی توجیه کنند

The role of customer knowledge management in value co-creation in sports clubs

The purpose of this research is to investigate the relationship between anthropometric characteristics and common injuries of students in Bojnord city. The current research is of a descriptive and correlational type, the data of which was collected in the field and quantitative measurements. The statistical population of this research was made up of all female student runners in the academic year 1401-1400, of which 60 people were selected as a sample in the disciplines of speed (30 people), semi-endurance (15 people) and endurance (15 people). In order to measure and collect information from Ismaili et al.'s questionnaire (2013), a tape measure, digital scale, caliper, goniometer, and a ruler were used. Kolmogroph-Smirnov test was used to check the distribution of data. In the meantime, according to the abnormal and normal distribution of different variables, chi-square tests and Pearson's correlation coefficient were used to check the relationship between variables. SPSS version 21 software was used for statistical analysis. (p
Anthropometrics, pathology, runners, students

تبلیغات