اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه 1374 شماره 9

مقالات

۳.

یکپارچه سازی اراضی در روستاهای نمونه طرح توسعه کشاورزی حوزه آبریز هراز (بررسی و مقایسه نحوه و نسبت واگذاری اراضی}

۵.

چرا مزارع تا این حد کوچکند؟

۶.

استفاده از برنامه ریزی خطی در تعیین الگوی کشت بهینه و عوامل تولید (از شرق ساری تا نکا)

۷.

برآورد تابع تولید پنبه (مطالعه موردی شهرستان گرگان)

۸.

یادداشتی بر لزوم توجه به توسعه پایدار نواحی آسیب پذیر کوهستانی در ایران و آسیا

۱۱.

اصلاحات ارضی و تأثیر آن در بخش کشاورزی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۸