اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه سال هجدهم بهار 1389 شماره 69 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

براورد الگوی تصحیح خطای سیستم تقاضای تقریباً ایده آل برای انواع گوشت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی منتخب در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

اثر توسعه ساختار بر افزایش صادرات توت فرنگی استان کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی واکنش پنبه کاران استان خراسان نسبت به ریسک قیمتی در چارچوب انتظارات عقلایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

تحلیل سیاست قیمت گذاری در بازار پنبه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

رتبه بندی اهداف دامداران جنگل نشین شهرستان تنکابن با استفاده از روشهای منطق فازی و رتبه بندی ساده(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۸