اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و یکم تابستان 1392 شماره 82 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

الویت سرمایه گذاری در زیر بخش های کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی در دشت یزد- اردکان استان یزد(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی اثر کاهش ضایعات نان بر رفاه مصرفکنندگان کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

ارزش­گذاری اقتصادی مطبوعیت منابع طبیعی در خشک­بوم (مطالعه موردی منطقه گردشگری چک­چک یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه دام روستایی در شهرستان شوشتر(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تعیین الگوی بهینه کشت محصولات عمده زراعی استان خراسان رضوی با استفاده از برنامه ریزی خطی چندهدفه فازی و تابع عضویت هذلولی(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

پیش بینی صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از سیستم استنتاجی- تطبیقی فازی - عصبی (ANFIS)(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

بررسی وجود انتخاب نامساعد در بیمه کشاورزی (مطالعه موردی شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

اثر انحراف نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۸