اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیستم پاییز 1391 شماره 79 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تعیین الگوی کشت بهینه محصولات زراعی باتاکید بر حداکثر کردن منافع اجتماعی وواردات خاص آب مجازی(مطالعه موردی منطقه ورامین)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۷ تعداد دانلود : ۴۵۳
۵.

بررسی تأثیر بهکارگیری دانش آموختگان کشاورزی (علوم دامی) در بهره وری عوامل تولید گاوداریهای شیری استان خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۴ تعداد دانلود : ۴۴۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۸