اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه پاییز 1390 شماره 75 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تعیین الگوی بهینه بهره برداری با تاکید بر اهداف زیست محیطی در شهرستان فسا با استفاده از برنامه ریزی چندهدفی و فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تدوین الگوی بیمه درآمدی محصولات ذرت دانه ای و سیب زمینی در استان کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی اثر ضایعات نان بر خط فقر و شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی ایران طی سالهای 1380- 86(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی مالیات سبز و کاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی آثار حذف حمایت های یارانه ای دولت بر الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان ساری(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

اثر بحران مالی اقتصاد جهانی بر صادرات پسته و زعفران(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تجزیه و تحلیل ساختار بازاریابی محصولات کشاورزی ایران: مطالعه موردی محصول مرغ(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

نقش تنوع واریته ای و فناوری آبیاری در مواجهه با ریسک تولید گندم(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

بررسی نگرش کشاورزان روستاهای شهرستان بوئین زهرا نسبت به نقش آفرینی نظام ترویج کشاورزی درایجاد زمینه های مشارکت نهادمند آنان در تحقق اولویت های بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵