اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه 1376 شماره 20

مقالات

۱.

پژوهش و توسعه: تأثیر نرخ کارمزد، قیمت محصول و نهاده بر تقاضای اعتبارات کشاورزی

۳.

کاربرد برنامه ریزی هدف در تعیین برنامه بهینه واحدهای کشاورزی (مطالعه موردی استان آذربایجان غربی)

۵.

تأثیر بیمه بر بهره وری و تولید گندم استان مازندران کاربرد مدل تجزیه

۷.

برآورد تابع تولید پسته و عوامل مؤثر برآن (مطالعه موردی شهرستان اردکانی)

۹.

انگیزه های کشت چند محصولی در کشاورزی ایران

۱۰.

بررسی وضعیت تولید و صادرات پسته ایران و جهان و تعیین کارایی فنی پسته کاران: کاربرد تابع تولید مرزی تصادفی

۱۱.

پذیرش روشهای کشاورزی پایدار نشر، ساختار مزرعه و سودآوری

۱۲.

مقایسه تولید قند به روش استفاده از چغندر و نیشکر جهتگیری زراعی، صنعتی

۱۵.

سرمایه گذاری 27 هزار میلیارد ریالی در کشاورزی برنامه های دولت برای توسعه کشاورزی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۸