اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه 1376 شماره 19

مقالات

۱.

مقایسه توابع مرزی آماری قطعی و تصادفی در تعیین کارایی فنی بهره برداران کشاورزی (مطالعه موردی چغندرکاران استان فارس)

۲.

مقایسه اقتصادی تولید برنج در اراضی یکپارچه و پراکنده (مطالعه موردی دهستان سمسکنده شهرستان ساری)

۳.

تعیین ترکیب بهینه عوامل تولید و بررسی مزیتهای نسبی در بخش کشاورزی استان خراسان

۴.

عوامل مؤثر در کمیت و کیفیت چای ایران

۵.

بررسی تحولات بازار زعفران ضرورت ایجاد صندوق

۶.

پژوهش و جامعه: نارساییهای اقتصاد بازار به عنوان بستر توسعه صنعت لبنیات

۸.

چشم انداز مطلوب گروه محصولات غلات در سال 1997

۹.

قلمروهای نو: کاربرد ناحیه بندی کشاورزی - اکولوژیکی و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی به منظور ارزیابی آسیب پذیری وامنیت غذایی در برنامه ریزی منابع خاک وآب

۱۲.

پژوهش و توسعه: کارایی گندمکاران و عوامل مؤثر برآن (مطالعه موردی استان فارس)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۸