مطالعات علوم اسلامی انسانی

مطالعات علوم اسلامی انسانی

مطالعات علوم اسلامی انسانی سال ششم تابستان 1399 شماره 22 جلد دوم

مقالات

۱۵.

بررسی ابعاد و شرایط نسب و ارث جنین آزمایشگاهی در حقوق ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : 991 تعداد دانلود : 839
هدف اصلی مقاله حاضر بررسی ارتباط بین کسری بودجه و رشد ناخالص داخلی در ایران است. در مورد این ارتباط سه دیدگاه وجود دارد،کینزی ها می‌گویند ارتباط مثبت بین کسر بودجه و رشد اقتصادی وجود دارد، درحالی‌که دیدگاه نئوکلاسیکها می‌گوید بین کسر بودجه و رشد اقتصادی ارتباط معکوس وجود دارد و ریکاردویی‌ها وجود یک ارتباط خنثی را بین کسر بودجه و رشد اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند. در این تحقیق از داده‌های سری زمانی 1386 تا 1394 برای بررسی ارتباط بین کسر بودجه و رشد اقتصادی ایران استفاده شد. متغیر تولید ناخالص ملی به‌عنوان متغیر وابسته و سرمایه‌گذاری خارجی و کسر بودجه به‌عنوان متغیر مستقل استفاده گردید. از آزمون دیکی فولر برای بررسی مانایی داده‌ها استفاده شد و همه داده‌ها در سطح خطای 5 درصد مانا بودند. نتایج آزمون علیت گرنجر نیز نشان داد که ارتباط دوطرفه‌ای بین کسر بودجه و تولید ناخالص داخلی وجود ندارد. روش حداقل مربعات معمولی نشان داد که رابطه منفی و معنی‌داری بین کسر بودجه و تولید ناخالص داخلی در ایران وجود دارد، درحالی‌که بین تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران هیچ نوع رابطه‌ای وجود ندارد. به‌این‌ترتیب پژوهش ما به پیروی از دیدگاه نئوکلاسیکها است که می‌گوید بین کسر بودجه و رشد اقتصادی به ارتباط معکوس وجود دارد. درواقع وجود کسری‌های بودجه عاملی مضر برای اقتصاد شمرده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی آسیب می‌رساند. نتایج نشان داد که ارتباط معکوس و معناداری بین کسر بودجه و رشد ناخالص داخلی وجود دارد. يكي از موضوعات مهمي كه در دهه هاي اخير در پزشكي ظهور يافته و مباحث متعدد حقوقي و اخلاقي زيادي را به دنبال داشته، توليد جنينهاي آزمايشگاهي است. پيشرفت هاي حوزة ژنتيك و امكان تشكيل پرورش جنين در خارج از رحم طبيعي اين سؤال را پيش روي دانشمندان فقهي و حقوقي قرار مي دهد كه جواز يا حرمت اين عمل و همچنين تبيين نسب و ارث پرداخته و سؤالاتي از اين قبيل را پاسخ دهند. مهم ترين موضوع در اين زمينه نحوة شكل گيري و منشأ پيدايش جنين است. با تبيين نسب و ارث جنين آزمايشگاهي، موضوع ارث و نسب وي نيز روشن مي شود. جنين درصورتي كه نطفه اش قبل از فوت مورث منعقد شده باشد و زنده متولد شود، از پدر و مادر ژنتيكي خود (صاحبان اسپرم و تخمك) ارث مي برد و نسبتي با ديگران از جمله زن و مرد گيرنده جنين ندارد و از آنها ارث نمي برد. نوع روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰