مطالعات علوم اسلامی انسانی

مطالعات علوم اسلامی انسانی

مطالعات علوم اسلامی انسانی سال ششم بهار 1399 شماره 21

مقالات

۳.

نقش مادر در تربیت کودک از منظر آموزه های اسلامی

تعداد بازدید : 233 تعداد دانلود : 184
نقش مادر در تربیت کودک به لحاظ ارتباط تکوینی و حدود تاثیرات او با دیگر عوامل تربیت قابل مقایسه نیست. آموزه¬های اسلامی نگاه دقیق و جامعی به مسائل تربیت مبذول داشته و در این راستا توصیه¬هایی را بیان نموده است. نویسندگان با روش تحقیق کتابخانه¬ای و جستجو در آیات قرآن و روایات اسلامی، نقش مادر در تربیت کودک را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. در این میان ضمن ارائه تعریف واضحی از مفاهیمی نظیر تربیت، تعلیم، استعداد و کودک، جهاتی را که باید در تربیت کودک مد نظر قرار داد مورد نقد و بررسی قرار گرفت، جهاتی نظیر توجه به روح و روان کودک، توجه به بعد جسمانی و تغذیه کودک، پرورش صفات مطلوب در کودک، جهت دادن به فکر کودک و ... . در همین راستا تبیین گردید که باید خود مربی یعنی مادر قبل از تربیت کودک، حائز شرایطی نظیر آگاهی و اطلاع، خودسازی و خودارزیابی، داشتن جهان بینی وسیع، جنبه الگویی، صبر، حوصله و اقتدار بوده باشد. از نظر اسلام تربیت در سه مرحله پیش از تولد، حین تولد و پس از تولد و خود مرحله پس از تولد در سه دوره هفت سالگی اول، دوم و سوم با اقتضاءات گوناگونش انجام می-پذیرد.
۹.

بررسی عبارت فعلی از ترکیبات فعلی در دیوان سنایی

تعداد بازدید : 331 تعداد دانلود : 572
در این مطالعه دربارۀ عبارت فعلی از ساختار ترکیبات فعلی بر اساس دیوان سنایی، چاپ اوّل به تصحیح دکتر مظاهر مُصفّا پرداخته شده است. رو ش تحقیق این مطالعه به شیوۀ کتابخانه ای بوده است، به این ترتیب که ابتدا به مطالعۀ کتاب های مربوط به دستور زبان فارسی و دیوان سنایی از نظر ساخت طبقه بندی و فیش برداری شده اند سرانجام سازماندهی فیش ها، اطلاعات موجود مورد بررسی قرار گرفته است، فعل رکن اصلی و هستۀ گزاره در دستور زبان فارسی و یکی از محورهای تحلیل سبکی در لایۀ نحوی زبان است. عبارت فعلی ، فعلی است که بیش از دو کلمه است و یکی از اجزای آن حرف اضافه بوده که بیشتر در آغاز می آید و از مجموع آنها یک معنی مجازی دریافت می شود.
۱۰.

ابو علی جبایی بحث در زندگی؛ آرا و اقوال

تعداد بازدید : 78 تعداد دانلود : 400
ابوعلی جبایی از جمله متکلمان معتزلی مکتب بصره است که تقابل های کلامی او با فرزندش ابوهاشم و همچنین تقابل او با یکی از مهم ترین شاگردانش؛ اشعری، منجر به انشعاب های مهم کلامی، هم در میان معتزله و هم در تاریخ علم کلام، گشته است. با اینکه تقریبا هیچکدام از آثار او به جای نمانده است ولی می توان آراء او را در نقل قول های به جا مانده از او در آثار سایر متکلمین، گرد آوری و تنظیم کرد. اهمیت آراء او را می توان در بررسی تقابل او به عنوان نماینده مکتب بصره با مکتب بغداد، همچنین جبهه گیری اشعری در مقابل او در پایه ریزی مبانی کلام اشعری و همچنین بررسی دوره اعتزالی متاخر یعنی دوره ای قبل از معتزلیان متقدمی چون قاضی عبدالجبار، ابوهاشم و صاحب ابن عباد، دانست. با توجه به اینکه هیچکدام از آثار او باقی نمانده است، جز برخی نقل قول ها، این مقاله می کوشد تا بحثی ممکن از آرای او بر اساس این نقل قول ها ارائه دهد
۱۱.

نقش واسطه ای ظرفیت جذب دانش در تاثیر یادگیری الکترونیکی بر اعتماد اجتماعی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل

تعداد بازدید : 653 تعداد دانلود : 480
هدف از پژوهش حاضر،مطالعة نقش¬واسطه¬ای¬ظرفیت جذب دانش¬در تاثیر¬یادگیری¬الکترونیکی براعتماد اجتماعی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل است.این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی-پیمایشی¬است.واز پرسشنامه¬استاندارد برای جمع¬آوری داده¬ها استفاده¬شد.آلفای کرونباخ بدست آمده نشان دهنده پایایی پرسشنامه را تائید کرد.جامعه آماری این مطالعه کارمندان تامین¬اجتماعی¬استان¬اردبیل (400)نفر می باشد.و برای تحلیل داده ها از آزمون اسمیرنف¬وگلموگراف ¬برای تعیین نرمال وغیر نرمال بودن جامعه و برای آزمون فرضیات آزمون های ضریب همبستگی،تحلیل عاملی تائیدی¬ومدلسازی معادلات ساختاری از نرم افزارهای لیزرل ،Spss21استفاده گردید.نتایج آزمون فرضیه ها نشان دهنده تاثیر مستقیم بین یادگیری الکترونیک بر روی اعتماد اجتماعی¬کارکنان¬و¬همچنین تاثیر یادگیری الکترونیک بر روی ظرفیت جذب دانش کارکنان دارد، همچنین نتایج پژوهش نشان داد ظرفیت جذب دانش در تاثیر یادگیری الکترونیک بر روی اعتماد اجتماعی¬کارکنان نقش میانجی را ایفا می کند بنابراین می توان نتیجه گرفت با ارتقای¬سطح یادگیری الکترونیک و کاهش آسیب‌های اجتماعی یادگیری الکترونیکی،می تواند بر افزایش اعتماد اجتماعی کارکنان موثر باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰