مطالعات علوم اسلامی انسانی

مطالعات علوم اسلامی انسانی

مطالعات علوم اسلامی انسانی سال هشتم بهار 1401 شماره 29

مقالات

۱.

بررسی عوامل موثر بر عملکرد نوآوری شرکت بر پایه جهت گیری یادگیری و فعالیت های نوآوری مشارکتی در زنجیره تامین (مورد مطالعه: کارخانه تولید قطعات پیش ساخته پیش تنیده/ هالوکور)

تعداد بازدید : 945 تعداد دانلود : 900
هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر عملکرد نوآوری شرکت بر پایه جهت گیری یادگیری و فعالیت های نوآوری مشارکتی در زنجیره تامین ا ست. روش تحقیق این پژوهش روش تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و معاونین شرکت های زنجیر تامین مرتبط با کارخانه تولید قطعات پیش ساخته پیش تنیده/ هالوکور می باشد (192=N). روش نمونه گیری در دسترس می باشد و نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 129 نفر برآورد گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های مطالعات وانگ و هو (2020) و کومار و همکاران (2020) و شاهر (2020) استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و تحلیل عاملی تاییدی (CFA) مدل اندازه گیری و ضرایب t و آزمون سوبل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مجموعه عواملی که در این مدل بر روی عملکرد نوآوری تاثیرگذار بودند، می تواند به میزان 4/76 درصد از تغییرات عملکرد نوآوری را تبیین نمایند (R2= 0.764). متغیرهای (اقدامات نوآوری مشارکتی، جهت گیری کارآفرینی، استراتژی عملیات ها، قابلیت نوآوری مشارکتی ،جهت گیری یادگیری ،اشتراک گذاری دانش) از جمله عواملی هستند که بر عملکرد نوآوری شرکت تاثیر دارند و این باعث توسعه عملکرد نوآوری شرکت میشود.
۲.

بررسی تاثیر شیوه های مدیریت مشارکتی منابع انسانی بر نوآوری بنیادین با نقش میانجی گری اشتراک دانش در شرکت های دانش بنیان استان تهران

تعداد بازدید : 941 تعداد دانلود : 683
پژوهش حاضر به بررسی اثر شیوه های مدیریت مشارکتی منابع انسانی بر نوآوری بنیادین با میانجی گری اشتراک دانش در شرکت های دانش بنیان استان تهران می پردازد. روش تحقیق این مقاله همبستگی-توصیفی و از نظر هدف کاربردی است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه و جامعه آماری تحقیق، کارکنان شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و نرم افزار از نوع تولیدی 1 و2 شرکت های دانش بنیان است. در مجموع 769 شرکت و نمونه آماری تحقیق شامل 261 نفر از کارکنان این مراکز است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدلیابی معادلات ساختاری و نرم افزار Smartpls استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد ارزیابی عملکرد بر نوآوری بنیادی در شرکت های دانش بنیان تاثیر معناداری دارد، آموزش و انتخاب بر اشتراک دانش تاثیر دارد و مابقی شیوه ها بر نوآوری بنیادی و اشتراک دانش اثر معناداری نداشت.
۳.

تبیین الگوی جذب و استخدام معلمان مدارس مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب

تعداد بازدید : 853 تعداد دانلود : 577
هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی جذب و استخدام معلمان مدارس مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب می باشد. امروزه یکی از مهم ترین دغدغه های آموزشی، جذب معلمان توانمند و مستعد در عرصه علوم و فنون است.روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی است و با راهبرد نظریه داده بنیاد و با استفاده از روش تحلیل محتوا الگوی جذب معلمان مدارس طراحی شده است. نمونه پژوهش با جامعه برابر می باشد و جامعه پژوهش متن بیانیه گام دوم انقلاب است. در مرحله اول در متن بیانیه گام دوم انقلاب از بُعد شایستگی معلمان مدارس مطالعه شد و تمام گزاره ها، جملات و عباراتی که انتظار می رفت بتوان از آنها شایستگی هایی را برای جذب معلمان بدست آورد، مشخص و استخراج شد. برای تحلیل داده ها از کدگذاری باز استفاده شد. در کدگذاری باز محقق از طریق جز به جز کردن به شکل بندی معقوله ها اطلاعات درباره پدیده مورد مطالعه می پردازد. از طریق کدگذاری باز معقوله های اصلی و فرعی نیز مشخص شده اند. در مرحله بعد در درون هر یک از معقوله های اصلی نیز کدگذاری محوری صورت گرفته است و در مرحله آخر کدگداری گزینشی انجام شده است که از طریق کدگذاری گزینشی 5 مولفه بدست آمده است که این 5 مولفه به عنوان الگو جذب معلمان انتخاب شده اند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که الگویی که طراحی شده است شامل 5 مولفه جوانگرایی، اعتقادی، روحیه جهادی، شخصیت علمی و روحیه عدالت خواهی می باشد.
۴.

بررسی تاثیر هوش استراتژیک بر عملکرد شرکت با تاکید بر نقش میانجی مدیریت تنوع منابع انسانی در اداره برق استان البرز

تعداد بازدید : 702 تعداد دانلود : 329
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر هوش استراتژیک بر عملکرد شرکت با تاکید بر نقش میانجی مدیریت تنوع منابع انسانی در اداره برق استان البرز انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کارکنان اداره برق استان البرز به تعداد 850 نفر بوده و از بین این افراد، تعداد 265 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و به پرسشنامه های هوش استراتژیک بخیت، مدیریت تنوع سید و عمکرد مدل ماتیک پاسخ دادند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss 23 , pls نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین هوش استراتژیک و مدیریت تنوع، عمکرد شرکت وجود دراد و نتایج این پژوهش بیانگر تاثیر مثبت هوش استراتژیک بر عملکرد شرکت و مدیریت تنوع منابع انسانی و همچنین تاثیر مدیریت تنوع منابع انسانی بر عمکرد شرکت می باشد. بر مبنای این نتایج باید توجه بیشتری به هوش استراتژیک در کارمندان داشت. پیشنهاد می شود در دوره های آموزش ضمن خدمت، راه های تقویت هوش استراتژیک به کارکنان آموزش داده شود.
۵.

بررسی تأثیر هوش مالی و سواد اطلاعاتی بر عملکرد مالی کارکنان مالی شعبات پست بانک استان آذربایجان شرقی

تعداد بازدید : 943 تعداد دانلود : 354
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هوش مالی و سواد اطلاعاتی بر عملکرد مالی است. روش تحقیق این پژوهش روش تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان مالی شعبات پست بانک استان آذربایجان شرقی می باشد (120=N). روش نمونه گیری در دسترس می باشد و نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 92 نفر برآورد گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های مطالعات سواد اطلاعاتی کشاورز و همکاران، عملکرد مالی مرادی، ایمانی و هوش مالی پوپوویس و همکاران استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) مدل اندازه گیری و ضرایب t استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که هوش مالی و سواد اطلاعاتی بر عملکرد مالی کارکنان مالی شعبات پست بانک استان آذربایجان شرقی تأثیر مثبت و معنی داری دارد.
۶.

بررسی مقایسه ای مسئولیت مدنی، میزان توجه و اقدامات حاکمیتی دولت های ایران و نیوزلند درکنترل پاندمی کووید-19

تعداد بازدید : 904 تعداد دانلود : 706
ورود کووید-19 به صورت رسمی در 19 فوریه 2019 آشکار شد و همزمان با همه گیری آن و مبتلا شدن میلیون ها نفر به این ویروس و ضرورت انجام پژوهش های کاربردی و پاسخ به سوالات متعدد جهت کنترل این بیماری پژوهشگران کشورهای مختلف نیز کار خود را شروع کردند.بنابراین هدف این پژوهش بررسی تطبیقی میزان توجه و نحوه عملکرد و اقدامات حاکمیتی دولت ایران و نیوزلند و مسئولیت های مدنی این دولت ها در مقابله با کووید-19 است.این مطالعه کیفی به صورت کتابخانه ای است و از روش استدلال، مقایسه و تحلیل منطقی استفاده شده است و دیدگاه های فقها و دکترین حقوقی و مواد قانونی مورد بررسی قرار گرفت.ماحصل این پژوهش نشان می دهد که طبق مبانی مسئولیت مدنی و قواعد فقهی و دو قلمروی مسئولیت قراردادی و غیر قراردی می توان دولت ها را مسئول دانست و در باب مدیریت و پیشگیری در مقابله با پاندمی کووید-19 دولت نیوزلند با اتکاء به عنصر اعتماد ملی، سریع تر و با احساس مسئولیت بیشتر عمل کرده است و در باب جبران خسارت نیز دو دولت ایران و نیوزیلند با توجه به آنکه بالاترین نهاد اجرایی کشور می باشند و از امکانات و سرمایه های لازم برخوردارند اقدامات لازم را در جهت پیشگیری و کنترل این ویروس انجام دادند.
۷.

نگاهی نو از حقوق کیفری ایران پیرامون مسئولیت و مجازات مجنون

تعداد بازدید : 584 تعداد دانلود : 480
تعریف فقهاء و حقوقدانان و دانشمندان علم روان شناسی از جنون به زوال کامل عقل و ادراک، خط بطلان می کشد. و نظریه ارتباط جنون را با نوعی بیماری اختلال در قوه درک و عقل و عصب، تایید می کند. جنون و اختلالات دماغی از مسائل موضوعی است. بدان معنا که این نحو از اختلال، باید احراز شود و تشخیص آن در موارد مشتبه از طریق رجوع دادگاه به کارشناس صورت می پذیرد که در این بین، نظریه کارشناس، مشورتی بوده و قاضی مکلف به تبعیت از آن نمی باشد. و این در حالی است که امروزه، قضات بر آنند تا پزشک به طور قطع درباره مسؤولیت و تقصیر و عدم آن اظهار عقیده کند و پزشکان نیز سعی شان بر این است که تشخیص تقصیر را به عهده قاضی بگذارند. دراین بین آنچه که قابل تامل و دقت است آنکه، جنون دارای اقسامی است و حتی برخی، اقسام آن را به هشتاد قسم رسانده اند. در این میان، قسمتی از آنها به اختلال در قوای عاقله باز می گردد. که برخی دائمی و مستمر (اطباقی) و بعضی غیر مستمر (ادواری) است. بنابر آنچه که معروف است، شرط تاثیر جنون در رفع مسوؤلیت کیفری، وجود آن حین، ارتکاب جرم است که با احراز این شرط، مرتکب، حتی از پرداخت هزینه دادرسی هم معاف است. قانون گذار در فصل دوم از بخش چهارم از کتاب اول در کلیات قانون مجازات اسلامی، موانع مسئولیت کیفری را مورد توجه قرار داده است و ضمن بیان مواد 149 و 150، مسئله جنون و نحوه مانعیت آن را مورد بررسی قرار داده است. آنچه که قانون گذار در قانون بدان اشاره کرده و جزء نو آوری ها در قوانین کیفری است، این است که، به مسئله ضرورت نگهداری شخص مبتلای به اختلال روانی در صورت وجود حالت خطرناک و احتمال اخلال در نظم عمومی اشاره نموده است. (ماده 150، قانون مجازات اسلامی مصوب1392) دو نکته قابل توجه، هدف از انجام تحقیق حاضر است: نکته اول: کلی گوئی موجود در بیان مواد، همچون کلی گوئی مطرح در ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با اصل لزوم عدم ابهام در قانون گذاری منافات داشته و لازم است حتی الامکان با بیان مقیدات، این نحو از توسعه را مضیق ساخته، تا در رهگذر این تقیید، حق افراد ضایع نگردد. و این امر مستلزم بررسی دقیق و روان شناسانه و بیان تعاریف دقیق از سوی این گروه از محققان خواهد بود. تا در سایه این بخش از تحلیل، تعیین مصداق افراد مجنون آسان تر گشته و مسئله مانعیت از مسئولیت کیفری نیز به خوبی روشن گردد. نکته دوم: مطلب دیگری که هم در قانون مجازات فعلی و هم در قانون فعلی بدان اشاره شده است، مجازات فرد مجرمی است که بعد از ارتکاب جرم، جنون بر او عارض شده است. که اگر چه نظر مشهور نیز، این مطلب است، اما بررسی نظر مخالف و ادله این گروه خالی از لطف نخواهد بود.
۸.

جایگاه دال مرکزی در تحلیل گفتمان انتقادی با تأکید بر رویکرد نورمن فرکلاف

نویسنده:
تعداد بازدید : 622 تعداد دانلود : 117
تحلیل گفتمان انتقادی به عنوان رویکرد بین رشته ای علوم اجتماعی، از جمله روش هایی است که برای استخراج پیام پنهان داده های واحد تحلیل مورد استفاده قرار می گیرد. این روش جزء روش های کیفی محسوب شده که ریشه در زبان شناسی داشته و هدف آن شناخت و درک فحوا و محتوای متن است. از مهم ترین آن ها، نظریه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف است که گفتمان را به مثابه رخداد زبانی، بخشی از کنش اجتماعی می داند که از سه بُعد متن، عمل گفتمانی و عمل اجتماعی تشکیل شده است. بنابراین در مقاله حاضر تلاش شده تا فرایند پژوهش در تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف با رعایت ترتیب در سه میدان توصیف، تفسیر و تبیین، بررسی و نسبت هر یک از سطوح با دال مرکزی مشخص شود که در نهایت در قالب یک نمودار نمایش داده می شود. این نوشتار با توجه به مبانی نظری تحلیل انتقادی گفتمان و رویکرد توصیفی- تحلیلی نشانگر آنست که با وجود استفاده از روش های متفاوت تحلیل در هر یک از سطوح در نهایت این دال مرکزی بوده که به عنوان یگانه اصل محدود کننده عناصر و وجه مشترک بین سطوح محسوب می شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰