مطالعات علوم اسلامی انسانی

مطالعات علوم اسلامی انسانی

مطالعات علوم اسلامی انسانی سال پنجم پاییز 1398 شماره 19 جلد دوم

مقالات

۳.

بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر کمال گرایی، اهمال کاری و خودمعلول سازی

تعداد بازدید : 75
هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر کمال گرایی، اهمال کاری و خودمعلول سازی بود. طرح کلی این پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش یک طرح آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل می باشد. قلمرو زمانی در سال 1395-1396 بود و مکان انجام این پژوهش دانشگاه پیام نور در شهر گیلانغرب بود. برای ارزیابی متغیرها از مقیاس خودمعلول سازی جونز و رودوالت(1982)، پرسشنامه اهمال کاری تاکمن (1991) و مقیاس کمال گرایی چند بعدی فراست (FMPS) استفاده کردیم. جامعه آماری تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور گیلانغرب در سال 1396-1395 بودند. تعداد نمونه 30 نفر بودند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل(15 نفر در گروه کنترل و 15 نفر در گروه آزمایش) جایگزاری شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه آموزش شناختی رفتاری را به صورت هفته ای دو بار و در جلسات دو ساعته دریافت کردند. برای توصیف متغیرها از فراوانی، درصد فراوانی، فراوانی تراکمی، میانگین و انحراف معیار و برای ارزیابی فرضیات از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده کردیم. نتایج نشان دادند که آموزش شناختی رفتاری بر کمال گرایی دانشجویان دانشگاه پیام نور گیلانغرب تاثیر معنی داری(0.036=P، 4.863=F) دارد. آموزش شناختی رفتاری بر اهمال کاری دانشجویان دانشگاه پیام نور گیلانغرب تاثیر معنی داری(0.000=P، 22.627=F) دارد. آموزش شناختی رفتاری بر خودمعلول سازی دانشجویان دانشگاه پیام نور گیلانغرب تاثیر معنی داری(0.000=P، 43.884=F) دارد.
۵.

بررسی و شناسایی انواع ریسک در بانکداری بدون ربا و اولویت بندی ریسک ها با استفاده از روش تاپسیس(مطالعه موردی: بانک مسکن)

نویسنده:
تعداد بازدید : 931 تعداد دانلود : 200
یکی از نقش های مهم بانکها به عنوان یکی از مهمترین ارکان بازار پولی و همچنین نهادهای فعال در بخش پولی، نقش واسطه گری مالی می باشد. این نقش در اقتصادهاي بانک پایه، به مراتب بسيار مهم تر است. در اقتصاد اسلامي این نقش با حفظ اصول و موازین شرعي بر عهده بانک هاي اسلامي است. بانک هاي اسلامي همانند سایر بانک ها، از یک طرف با سازماندهي دریافت ها و پرداخت ها، امر مبادلات تجاري و بازرگاني را تسهيل كرده و موجب گسترش بازارها مي شوند. از طرف دیگر، با تجهيز پس اندازهاي خرد و كلان و هدایت آن ها به سمت بنگاه هاي توليدي، زمينه هاي رشد و شكوفایي اقتصاد را فراهم مي آورند.
۶.

اعجاز قرآن کریم در پرورش و رشد عقلی بشر

تعداد بازدید : 556 تعداد دانلود : 283
هدف نهایی نزول قرآن، انسان سازی و تربیت بشر است. انديشمندان در مورد اعجاز قرآن بحث هاى دامنه ‏دارى كرده و در اين زمينه ابعاد گوناگونى را مـطـرح نموده انـد البته در اين موضوع برخى اختلاف نظرها ‏نيز وجود دارد و بعضی نیز نظر داده¬اند که همه این وجوه یک دهم وجوه اعجاز قرآن کریم نیست وهمه ‏آنها صحیح است و محدود کردن وجوه اعجاز صحیح نیست . از جمله وجوهی که برای آن قائل شده¬اند ‏اعجاز معنوی آن است با مطالعه سیر تاریخ قبل و بعد اسلام متوجه می¬شویم که قرآن بنیانگذار یک نقطه ‏عطف تاریخی است و فرهنگ و تمدنی را در حاشیه و ذیل خودش شکل داده است. واین تمدن مدیون ‏افرادی است که در دامان این کتاب الهی به شاگردی نشستند و قرآن کریم نیز آنچنان آنها را پروراند که ‏قرنها است جامعه جهانی از برکات آنها استفاده می¬کنند این پرورش را اگر فقط در جنبه هدایتی قرآن ‏دیده شود نمی¬تواند دیدگاه صحیحی باشد چرا که سایر کتب آسمانی نیز همین هدایت را دارا بودند ولی ‏این چنین تاثیر گذار نبودند در قرآن کریم این پرورش استعداد را رشد نام گزاری شده که معنی آن اعم ‏از هدایت است دراین تحقیق به طور خلاصه به زندگی نامه چند تن از مشهورترین دانشمندان دوره ‏اسلامی پرداخته شد و مشاهده گردید که همه آنها به نوعی شروع تحصیل خود را با فراگیری قرآن پیوند ‏زده¬اند و البته این آمیخته بودن را تا آخر عمر نگه داشتند و قرآن هم آنها را چنان پرورش داد که منشاء ‏اثرات بزرگی در زمان خودشان شدند و هنوز هم هستند واین از اعجاز رشد و پرورش افکار قرآن کریم ‏است چرا که قبل از نزول قرآن کریم به زحمت می¬توان دانشمند بزرگی را در خطه سرزمینهای اسلامی ‏یافت و نام برد در حالی که بعد از اسلام در همه زمینه های علمی دانشمندان زیادی را می¬توان نام برد .‏
۷.

سمبولیسم و نماد در تصوف از سنایی تا مولوی

تعداد بازدید : 805 تعداد دانلود : 445
از هنگامي كه تصوف به صورت يك نهاد شناخته شدة اجتماعي درآمد، زبان و نظام نشانه شناسي خاص آن نيز به وجود آمد و اصطلاحات ويژه‌اي پديدار شد كه در درون اين نهاد بار معنايي خاصي داشت و براي ناآشنايان به اين مكتب نامفهوم بود. واژه‌هاي خاص در زبان تصوف را به دو دسته تقسيم كرده‌اند: يكي اصطلاحات رسمي. دوم رمزهاي تصويري. دستة اول واژه‌هايي است، كه در شمار اصطلاحات رسمي و واژگان ويژة نهاد تصوف درآمده است. دستة دوم از واژه‌هاي خاص صوفيان، تصويرهاي نمادين در ادبيات عرفاني است. اين تصويرها که غالباً نام عناصر و پديده‌هاي طبيعي و حسي‌ اند هر کدام رمزي از ايده‌هاي ناگفتني عارف و كليد اشارت به دريافت‌ها و معاني غيبي صوفي شاعر هستند. نمادپردازي در شعر فارسي تقريبا با سنايي رسميت يافت. پيش از وي در شعر شاعران عارف كاربرد اينگونه تصاوير نمادين بسيار اندك است. اما همين تصاوير ريشه در سنت ادبي پيش از وي دارد. بنا براين نمادپردازي در ادبيات صوفيه يکباره و ارتجالاَ در آثار سنايي غزنوي يا ديگران پديد نيامده است بلکه شاعران عارف براي رمزسازي از ميراث ادبي کهن بهره‌هاي بسيار گرفته اند. در این تحقیق بر آنیم تا سمبولیسم و نماد در تصوف از از سنایی تا مولوی را مورد بررسی قرار دهیم.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰