مطالعات علوم اسلامی انسانی -

مطالعات علوم اسلامی انسانی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم انسانی
e-issn: ۲۵۳۸-۳۶۷۱
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: سعید داودآبادی فراهانی
صاحب امتیاز: دانشگاه حکمت قم
سردبیر: اسدالله ضیاء
آدرس: قم، خیابان امام، مجتمع تندیس، دبیرخانه نشریات علمی دانشگاه حکمت
تلفن: ۰۲۵۳۶۶۴۸۶۰۰
وب سایت: http://johi.ir/
پست الکترونیکی: info@johi.ir
کد پستی: ۳۷۱۹۷۱۳۴۳۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶