مطالعات علوم اسلامی انسانی

مطالعات علوم اسلامی انسانی

مطالعات علوم اسلامی انسانی سال هفتم زمستان 1400 شماره 28

مقالات

۱.

بررسی تاثیر هوش معنوی بر سلامت سازمانی با میانجی گری مسولیت پذیری اجتماعی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد و بیله سوار

تعداد بازدید : 285 تعداد دانلود : 336
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش معنوی بر سلامت سازمانی با میانجی گری مسولیت پذیری اجتماعی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد و بیله سوار می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و از لحاظ نوع روش تحقیق توصیفی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش در سطح شهرستان پارس آباد و بیله سوار شامل کارکنان رسمی و پیمانی و نیروهای خدماتی می باشد که بر اساس اطلاعات ما تعداد 225 نفر می باشند. حجم نمونه آماری برابر 215 نفر در نظر گرفته شد. به منظورگردآوری اطلاعات جهت آزمون سئوالات تحقیق از سه پرسشنامه استاندارد استفاده نمودیم. برای انجام عملیات مربوط به تجزیه وتحلیل داده ها از بسته های نرم-افزاری spss و لیزرل استفاده شد و از روش مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتیجه حاصل از انجام پژوهش در فرضیه ها نشان داد که: هوش معنوی بر سلامت سازمانی کار کنان آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد و بیله سوار تاثیر معنی داری دارد. همچنین هوش معنوی بر مسولیت پذیری اجتماعی کارکنان تاثیر معنی داری دارد. فرضیه سوم نشان داد که سلامت سازمانی بر مسولیت پذیری اجتماعی کارکنان تاثیر معنی داری دارد. در نهایت فرضیه اصلی نیز نشان داد که مسولیت پذیری اجتماعی در تاثیر هوش معنوی بر سلامت سازمانی بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد و بیله سوار نقش میانجی دارد.
۲.

مقایسه وفاداری سازمانی معلمان بر اساس سبک رهبری مدیران مدارس آموزش و پرورش منطقه خداآفرین

تعداد بازدید : 586
وفاداری کارکنان را نسبت به اهداف سازمان مسئول کرده و آنها را سوق می دهد به نحو احسن وظایف خود را در سازمان به انجام برسانند و با سازمان احساس نزدیکی و همبستگی پیدا کنند و در سازمان ماندگار باشند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه وفاداری سازمانی معلمان بر اساس سبک رهبری مدیران مدارس منطقه آموزش و پرورش خداآفرین بوده است. روش انجام پژوهش، از نوع پیمایشی است. جامعه ی آماری مطالعه حاضر را کلیه معلمان منطقه آموزش و پرورش خداآفرین به تعداد 520 نفر می باشد. با استفاده از جدول مورگان تعداد 213 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی با توجه به مقطع انتخاب شدند. برای مطالعه متغیرها از پرسشنامه سبک سنج مدیریت لوتانز و پرسشنامه وفاداری سازمانی استفاده شد. جهت سنجش روایی پرسشنامه ها از نظر اساتید و جهت سنجش پایایی پرسشنامه ها از ضریب الفای کرونباخ استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه ها بالای 7/0 بدست آمده است. یافته های تحقیق نشان داد که: وفاداری سازمانی معلمان بر اساس سبک رهبری مدیران مدارس منطقه آموزش و پرورش خداآفرین متفاوت بوده است.
۳.

چالش ها و راهکارهای راهبردی برای موانع کارآفرینی در حوزه مناطق آزاد و تجاری کشور

تعداد بازدید : 585 تعداد دانلود : 308
امروزه توسعه فعالیت های اقتصادی و کار آفرینی راهبردی اثربخش برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته می شود. توسعه فعالیت های اقتصادی به معنی فرآیند کشف و بهره برداری از فرصت ها به منظور ارزش آفرینی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی تلقی شده و لذا نقش شایسته ای برای حضور فعال تر در بازارهای جهانی، مقابله با رقبا، اشتغال زایی پایدار، توسعه عدالت، کاهش فقر و حل مشکلات بخش های عمومی و خصوصی دارد. بی شک توسعه فعالیت های اقتصادی به عنوان اجرایی ترین و عملی ترین استراتژی برون رفت از بن بست ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیازمند شناسائی و رفع موانع آن است. ظرفیت سازی برای توسعه فعالیت های اقتصادی از یک سو مستلزم ارائه آموزش ها و مهارت های کار آفرینی با رویکرد بازار محور و بر اساس نیازهای جامعه در همه سطوح آموزشی می باشد و از سوی دیگر نیازمند شناخت و رفع موانع در ایجاد زمینه های مناسب در راستای توسعه فعالیت های تولیدی و خدماتی است. هدف ازاین پژوهش بررسی چالش ها و راهکارهای راهبردی برای موانع کارآفرینی در حوزه مناطق آزاد کشور است. موانع توسعه فعالیتهای اقتصادی از جهت عوامل ضد انگیزشی، موانع قانونی، نارسایی های محیط تجارتی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله بیانگر آن است که فضای کسب و کار در مناطق آزاد کشور مطلوب نیست. این موضوع حکایت از دخالت دولت در بازار، وجود مقررات دست و پا گیر، وجود دستگاه های نظارتی موازی و متعدد و ریسک بالای فعالیت های اقتصادی عدم تنظیم سند راهبردی توسعه مناطق آزاد تجاری، عدم توجه به بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، عدم شفافیت عملکرد در مناطق و عدم نظارت دستگاه های نظارتی بر آن، عدم جوانگرایی در مناطق برای اشتغال و تولید ثروت، ناموفق در هدف اصلی یعنی جذب سرمایه گذار خارجی، واردات بی رویه و مشکلات فرهنگی دارد. از این رو، دولت ها در رفع این چالش ها و موانع نقش کلیدی دارند.
۴.

بررسی و تحلیل رابطه تصویر با متن در تصویر سازی مذهبی

تعداد بازدید : 352 تعداد دانلود : 314
تصویر سازی هنری است که هنرمندان بسیاری را از گذشته تا کنون به خدمت گرفته تا موضوعات متفاوتی را به نحوی آسان تر به مخاطب خود ارائه کند. تصویر سازی مذهبی، بر زمینه های متنوعی از مذهب، فلسفه، علم و سیاست تاثیر گذار بوده است و هدف این تحقیق چگونگی رابطه متن و تصویر در تصویر سازی های مذهبی است. در این تحقیق به نمونه هایی از مطالعات تصویر سازی های مذهبی اشاره شده و تلاش شده تا رابطه تصویر با متن در تصویر سازی های مذهبی مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق کاربردی، به روش توصیفی تحلیلی و شیوه ی کتابخانه ای صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که در تصویر سازی مذهبی تصاویر باید مطابق با اصول دینی بوده و هیچ گونه مغایرتی با آن نداشته باشند تا به اصل دین لطمه ای وارد نگردد. هم چنین باید شان و حرمت موضوع های مذهبی مدنظر قرار گیرد. با بهره گیری از نمادهای موجود در مذهب و فرهنگ، می توان آثاری مناسب در این زمینه ارائه داد. تصاویر ارائه شده باید دارای جذابیت بصری باشند تا در مخاطب خود ایجاد علاقه نمایند.
۵.

نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر

تعداد بازدید : 905 تعداد دانلود : 823
مهمترین عوامل از هم گسیختگی خانواده ها، غیبت طولانی پدر و مادر، مرگ یکی از اعضای خانواده، متارکه پدر و مادر، مشاجره و دعواهای خانوادگی،خانواده سختگیر، از دیگر علت های خانوادگی گرایش فرد به اعتیاد، سخت گیری بیش از حد در خانواده ها و بروز رفتارهای وسواسی در جنبه های مختلف زندگی از سوی والدین است. داشتن تضادهای فکری میان پدر و مادر و فرزندان، عدم توجه والدین به خواسته های منطقی و صحیح فرزندان، تحقیر فرزندان، پرخاشگری و تندخویی بی مورد والدین نسبت به فرزندان نیز به اعتیاد جوانان ختم می شود. سهل گیری یا آسان گیری بیش از حد درخانواده ها نیز یکی از دیگر عوامل خانوادگی اعتیاد به شمار می آید که سبب گرایش فرد به سوء مصرف مواد مخدر می شود. از مهمترین عواملی که باعث آسان گیری خانواده ها نسبت به فرزندان می شود، مشغله پدر یا مادر یا یکی ازآن دو، وجود ضعف های شخصیتی در والدین، عدم نظارت والدین بر دوستان و معاشرین فرزندان، نداشتن آگاهی والدین از رفتارهای پرخطر و منجر به اعتیاد است. نوع روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای می باشد.
۶.

نقش ظرفیت های مناطق آزاد و تجاری کشور در توسعه و اجرای دیپلماسی اقتصادی در جهت جذب سرمایه گذاران خارجی برای توسعه کارآفرینی

تعداد بازدید : 226 تعداد دانلود : 915
مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری از ظرفیتهای گوناگونی برای خلق مزیت برخوردارند. این ظرفیتها اگر در چارچوب درستی به- کار گرفته شوند و از اهداف اصلی خود، منحرف نگردند، میتوانند ابزاری موثر برای ترقی و رشد صنعتی باشند. با وجود تمام مزیتها و پتانسیلهای مناطق مذکور، تجربه برخی از کشورها به ویژه ایران، با موفقیت همراه نبوده است. عدم توجه به بسترهای اولیه و انحراف از فلسفه اصلی ایجاد مناطق ویژه و آزاد، موجب عدم تحقق اهداف اصلی شده است. مناطق آزاد بیش از چهار دهه پیش بر بنیاد نگرشهای برون نگر؛ مبتنی بر مزیتها و فرصتهای اقتصادی و با هدف گسترش صادرات شکل گرفتند. تأسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه کشورها با بهره گیری از فرصتهای موجود در نظام اقتصاد جهانی به شمار میرود. این مناطق میتوانند فرصت مناسبی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی برای توسعه کارآفرینی در راستای ارتقاء رقابت صنعتی و نهایتاً رشد اقتصادی جامعه فراهم نمایند. دولتها از طریق اینگونه مناطق به دنبال آن هستند تا ضمن حفظ چارچوبهای مقرراتی، صادرات خود را در زمینه های مختلف گسترش دهند. علاوه بر این، فراهم سازی فرصتهای شغلی و نیز اتخاذ سیاستهای نوین در عرصه های اقتصادی، گمرکی و قوانین کار از دیگر اهداف ایجاد چنین مناطقی به شمار میرود. تجربه نشان میدهد در حالی که مناطق گوناگون جهان در جریان رشد اقتصادی و اهداف توسعه تاثیرگذار بوده اند، اثرات این موفقیت در نقاط مختلف جهان به یک اندازه نبوده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰