فواد ظریفی

فواد ظریفی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

بررسی تاثیر رفتار کارآفرینانه بر قصد ترک کارآفرینی در کارخانه های نوآوری و مراکز رشد تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رفتارکارآفرینانه قصد ترک کارآفرینی کارخانه های نوآوری و مراکز رشد تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۴۸
این پژوهش به بررسی رفتارکارآفرینانه بر قصد ترک کارآفرینی در کارخانه های نوآوری و مراکز رشد تهران می پردازد. این تحقیق را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نظر می توان در زمره تحقیقات توصیفی به شمار آورد؛ و چون داده های مورد نظر از طریق نمونه گیری از جامعه، برای بررسی ویژگیهای جامعه آماری جمع آوری می شود، این تحقیق از شاخه پیمایشی بوده که به شیوه مقطعی صورت می پذیرد. نتایجی که از جامعه مورد مطالعه به دست می آید، مبنای توصیه و پیشنهادهایی برای کارآفرینان نوپا فعال در مراکز رشد و کارخانه های نوآوری و همچنین سیاستگذاران حوزه کارآفرینی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. لذا از این جهت نیز این تحقیق کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه کارآفرینان فعال در کارخانه های نوآوری و مراکز رشد می باشند، که تعداد آنها 342 نفر می باشد. به منظور نمونه گیری، از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده می شود. به منظور نمونه گیری از جدول کرجسی – مورگان استفاده می شود. که بر اساس این جدول، تعداد نمونه برابر با 181 نفر می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش ابتدا در بخش اول از آمار توصیفی استفاده شده است. در بخش دوم نیز به منظور آزمون فرضیه ها و سوالات تحقیق از آزمون کولموگروف- اسمیرنف، تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات استفاده شد. با توجه به خروجی نرم افزار آموس در مدل ساختاری تحقیق، 40.3 درصد از متغیر کارگرایی، 52.5 درصد از عدم لذت از کارآفرینی و 44.6 از قصد ترک کارآفرینی توسط متغیرهای مستقل پیش بینی شده است.
۲.

شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار کارآفرینانه سازمانی و نقش آن در پیاده سازی استراتژی کارآفرینی در بانک قوامین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رفتارکارآفرینانه سازمانی استراتژی کارآفرینی راهبرد تمایز اطلاعات هوشمند راهبرد مشارکت در نوآوری رویکرد کارآفرینانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۷۹
تحقیق حاضر به شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار کارآفرینانه سازمانی و نقش آن در پیاده سازی استراتژی کارآفرینی در بانک قوامین می پردازد. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق جزو روشهای علی قرار می گیرد و در کل یک روش توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه پژوهش حاضر مدیران و کارمندان بانک قوامین در شهر تهران می باشد. باتوجه به اینکه در این تحقیق از روش اکتشافی و معادلات ساختاری و رتبه بندی استفاده گردیده است نیاز به حداقل 200 نفر نمونه آماری بود . برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. در این تحقیق با توجه به اینکه حجم جامعه حدوداً600 نفرتخمین زده شد که با این ترتیب 250 پرسشنامه توزیع که 233 عدد مناسب و خوانا عودت گردید. برای مدل سازی و تجزیه و تحلیل نتایج نهایی، از نرم افزار SPSS و آموس استفاده گردید. در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسشنامه ها در میان جامعه آماری به صورت تصادفی از مدیران و کارکنان بانک قوامین در شهر تهران توزیع گردید و با روش دلفی وبا استفاده از نظر متخصصین امر متغیرهای اثرگذار کارآفرینی سازمانی استخراج و با تلفیق آن با متغیرهای استخراج شده از مقالات پرسشنامه ها توزیع گردید. پس از جمع آوری نتایج پرسشنامه مولفه های اثر گذار رفتارکارآفرینانه سازمانی به تعداد 7 مولفه استخراج و مبنای تحلیل و آزمون های آماری قرار گرفتند. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه محاسبه شد که مقدار آن برابر با 82/0 به دست آمد. با توجه به جدول خروجی نرم افزار آموس و رتبه بندی انجام شده راهبرد تمایز با ضریب 785/0 درصد بالاترین رتبه و بعد از آن به ترتیب اطلاعات هوشمند با ضریب 651/0، راهبرد مشارکت در نوآوری با ضریب 586/0، رویکرد کارآفرینانه با ضریب 564/0 و بازارسنجی کارآفرینانه با ضریب 472/0 در سنجش پیاده سازی استراتژی کارآفرینی نقش داشتند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان