رأی

رأی

فصلنامه رأی دوره سوم تابستان 1393 شماره 2 (پیاپی 7)

مقالات

۳.

ملاک صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی ناظر بر خسارات ناشی از ایجاد مانع در معابر عمومی توسط واحدهای عمومی و دولتی

کلید واژه ها: صلاحیت دیوان عدالت اداری خسارت واحدهای عمومی و دولتی ایجاد مانع در معابر عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 581 تعداد دانلود : 994
۴.

ماهیت و گستره غرامت قابل مطالبه از بایع در مبیع مستحق للغیر (نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 733-93/7/15 هیئت عمومی دیوان عالی کشور)

کلید واژه ها: غرامت خسارت مبیع مستحق للغیر رای وحدت رویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 777 تعداد دانلود : 498
۵.

ماهیت پرداخت مال موضوع ماده 265 قانون مدنی: اماره عدم تبرع یا اماره وجود دین (نقد دادنامه شماره 9109970221301416 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

کلید واژه ها: اماره عدم تبرع اماره وجود دین ماده 265 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 936 تعداد دانلود : 562
۶.

غیرقابل استماع بودن دعوای مدیران موضوع ماده 136 ل.ا.ق.تجارت در فرض انقضای مدت ماموریت (نقد دادنامه شماره 9209972130600383 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

نویسنده:

کلید واژه ها: عدم استماع دعوا مدیران انقضای مدت ماموریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 974 تعداد دانلود : 697
۷.

یادداشت هایی بر بعضی آراء مراجع قضایی کیفری

نویسنده:

کلید واژه ها: استفاده از سند مجعول جعل کلاهبرداری توزیع محتویات مبتذل سامانه رایانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 232 تعداد دانلود : 978
الف- بزه توزیع محتویات مبتذل از طریق سامانه های رایانه ای ب- جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری  
۸.

وحدت و تهافت رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (پاییز و زمستان 1391)

نویسنده:

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی قاضی نشوز حقوق خانواده رویه قضایی تهافت قضایی ارش البکاره مطالبه نفقه تجویز ازدواج مجدد اجرت المثل ایام زوجیت اجرت المثل نفقه تمکین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 556 تعداد دانلود : 407
* مسئولیت مدنی رویه قضایی درمورد مسئولیت مدنی قاضی * حقوق خانواده رویه قضایی درمورد اثبات نشوز رویه قضایی درمورد مطالبه ارش البکاره رویه قضایی درمورد بار اثبات دعوا در دعوای مطالبه نفقه زوجه با وصف زندگی مشترک زوجین تهافت آراء درمورد شرایط لازم جهت تجویز ازدواج مجدد تهافت آراء درمورد شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت تهافت آراء درمورد نسبت میان نفقه و تمکین
۹.

وحدت و تهافت رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری

نویسنده:

کلید واژه ها: صدور چک بلامحل تعزیرات منصوص شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 689 تعداد دانلود : 110
رویه قضایی درمورد صدور چکهای بلامحل متعدد باشماره سریال متوالی تهافت آراء درمورد تعزیرات منصوص شرعی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۴