رأی

رأی

فصلنامه رأی دوره پنجم بهار 1395 شماره 1 (پیاپی 14)

مقالات

۱.

اقامه دعوا علیه شهرداری مناطق و پاسخگوئی به دعاوی از سوی شهرداری مناطق

نویسنده:

کلید واژه ها: شهرداری دعوا علیه شهرداری شهرداری مناطق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 962 تعداد دانلود : 182
شهرداری، سازمانی است محلی که بر طبق اصل عدم تمرکز اداری، به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادانی، بهداشت شهر و رفاه اهالی و ساکنین آن شهر تاسیس می شود. از آنجا که حسن اداره این امور برای ساکنین همان محل، حائز اهمیت است و در تامین آن، نفع مشترکی دارند قانون از آن حمایت کرده، برای آن شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و حقوق متمایز از دولت قائل شده است.
۲.

درنگی پیرامون مواد 22، 46 ،47 و 48 قانون ثبت به بهانه نظریه جدید شورای نگهبان

کلید واژه ها: ماده 22 ماده 46 ماده 47 ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 186 تعداد دانلود : 975
در این مقاله ابتدا به بیان یشینه بحث و تبیین وضعیت راجع به نقل و انتقال املاک ثبت شده ییش از اعلام نظریه شورای نگهبان می پردازیم، سپس درصدد روشن ساختن این امر خواهیم بود که نظریه شورای نگهبان دقیقا بر چه محور و مبنایی استوار است و نسبت به وضعیت موجود چه موضعی را در پیش گرفته است.
۳.

تحمیل مسئولیت بر اصیل واقعی ورای حجاب شخصیت حقوقی شرکت تجاری در یک رأی قضایی

کلید واژه ها: تحمیل مسئولیت بر اصیل واقعی شرمت تجاری اصیل واقعی تحمیل مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 66 تعداد دانلود : 252
بر اساس دعوای مطروحه خواهان از محل معاملات خود با شرکتی مبالغی بستانکار گردیده است و در عوای خود شرکت و شخص حقیقی را طرف قرار داده است.
۴.

بررسی امکان اعمال حق حبس در اقاله

کلید واژه ها: حق حبس اقاله حق حبس در اقاله فسخ قرارداد خلع ید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 969 تعداد دانلود : 238
خواسته خواهان ها در این پرونده دو چیز بوده است: تایید فسخ قرارداد و خلع ید خواندگان از ملک موضوع قرارداد.
۵.

حضانت فرزند بالغ

نویسنده:

کلید واژه ها: نگهداری و تربیت بلوغ رشد حضانت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 288 تعداد دانلود : 29
در خصوص زمان خروج طفل از حضانت، دو معیار بلوغ و رشد مطرح شده است که در رویه قضائی، بیشتر معیار بلوغ مورد توجه قرار گرفته است. نظر به پائین بودن سن بلوغ به ویژه برای دختران، اتکا به این معیار همسو با مصالح اطفال نبوده و رسیدن طفل به سن رشد باید مبنای خروج وی از حضانت در نظر گرفته شود
۶.

صدور حکم برائت در صورت عدم احراز بزه توسط دادگاه

کلید واژه ها: حکم برائت حکم برائت در صورت عدم احراز بزه چک بلامحل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 395 تعداد دانلود : 784
در این پرونده در خصوص اتهام شخصی دایر بر صدور چک بلامحل، کیفرخواست صادر شده است و پروده به دادگاه ارسال می شود، لکن دادگاه بدوی با توجه به عدم احراز بزه صدور چک بلامحل، قرار منع تعقیب صادر می نماید. وکیل متهم به اتسناد اینکه صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه در خصوص این پرونده منطبق با قانون نبوده و می بایست رای بر برائت صادر می شده، تقاضای تجدید نظر و اصلاح رای می کند.
۷.

وحدت و تهافت رویه قضائی نزد دادگاه های تجدید نظر استان تهران در حقوق تجارت (پاییز و زمستان 1391)

نویسنده:

کلید واژه ها: وحدت رویه قضائی در مورد اثر خط زدن عبارت حواله کرد از روی چک وحدت رویه قضائیه در مورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات اسناد تجاری و استثنائات آن تهافت آرای قضائی در مورد مطالبه چک بابت تضمین وحدت رویه قضائی در مورد ماهیت ظهرنویسی اسناد تجاری وحدت رویه قضائی در مورد امکان وصول خسارت تاخیر تادیه وجه بیش از شاخص تورم توسط بانک ها وحدت رویه قضائی در مورد عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به چک در صورت تاخیر در مطالبه به مدت طولانی وحدت رویه در مورد حمایت از علامت تجاری در ایران وحدت رویه در مورد شرایط ابطال ثبت علامت تجاری به دلیل شباهت وحدت رویه قضائی در مورد بطلان معاملات تاجر پس از تاریخ توقف وحدت رویه قضائی در مورد خوانده دعوای ورشکستگی شرکت منحل شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 383 تعداد دانلود : 726
وحدت رویه قضائی در مورد اثر خط زدن عبارت حواله کرد از روی چک وحدت رویه قضائیه در مورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات اسناد تجاری و استثنائات آن تهافت آرای قضائی در مورد مطالبه چک بابت تضمین وحدت رویه قضائی در مورد ماهیت ظهرنویسی اسناد تجاری وحدت رویه قضائی در مورد امکان وصول خسارت تاخیر تادیه وجه بیش از شاخص تورم توسط بانک ها وحدت رویه قضائی در مورد عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به چک در صورت تاخیر در مطالبه به مدت طولانی وحدت رویه در مورد حمایت از علامت تجاری در ایران وحدت رویه در مورد شرایط ابطال ثبت علامت تجاری به دلیل شباهت وحدت رویه قضائی در مورد بطلان معاملات تاجر پس از تاریخ توقف وحدت رویه قضائی در مورد خوانده دعوای ورشکستگی شرکت منحل شده
۸.

گزارش نشست نقد رأی: ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی بیع با تاریخ مقدم (نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

کلید واژه ها: ابطال سن رسمی مالکیت به استناد سند عادی بیع مقدم ابطال سند رمس مالکیت بیع غیر رسمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 341 تعداد دانلود : 339
این مقاله گزارش نشست چهل و هشتم نقد رای دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۴