رأی

رأی

فصلنامه رأی دوره دوم بهار 1392 شماره 1 (پیاپی 2)

مقالات

۸.

بررسی آثار عدم اجرای طرح های مصوب دولتی در مهلت مقرر قانونی بر اعتبار طرح و وضعیت اراضی واقع در آنها «نقد آرای شماره 169 مورخ 81/05/27، شماره 489 مورخ 85/07/02 و شماره 102 مورخ 91/02/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 387 تعداد دانلود : 512
۹.

تحلیل گزیده ی آراء شعب دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 557 تعداد دانلود : 221
* صلاحیت دیوان در نقض آراء هیئت ممیزه دانشگاه ها به دلیل لزوم رعایت اصل در آراء و عدم اکتفا به عبارات کلی « مستدل و مستندبودن » * رد شکایت  «الزام به برخورداری از پروازهای بین المللی» به دلیل عدم ارائه مستند قانونی *عدم تسری قانون مدیریت خدمات کشوری به مشمولین مصوبه هیئت وزیران ( 1378 ) و « چگونگی تبدیل وضعیت مستخدمان خرید خدمت به پیمانی » حکم به تبدیل وضعیت آنها به پیمانی * عدم پذیرش برگه تسویه حساب کلی از کارفرما به دلیل مغایرت با مقررات آمره قانون کار

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۴